ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายสิทธิชัย ใสสม นักวิชาการสาธารณสุข
3 ดอกคำใต้ โรงพยาบาล นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
4 ภูซาง รพ.สต.สบบง นายสงกรานต์ สมนาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 ภูซาง รพ.สต.สบบง นายสงกรานต์ สมนาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายอนุพงษ์ เพียรไพรงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นา
10 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
12 ปง โรงพยาบาลปง นายวิษณุ จันทร์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
13 ดอกคำใต้ รพ.สต.สว่างอารมณ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นายธีระพล พรหมเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน สนง.สสอ.ดอกคำใต้ นางสุรีพร อินทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางดรุณวรรณ คำเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
16 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ดร.พัชรินทร์ คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางเคหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน สนง.สสอ.ดอกคำใต้ นางมุกดา เผ่าอ้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
20 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
21 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
22 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
23 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
24 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวมติมนต์ กาวิละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุพรรณ สันมณีวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
27 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายชนาชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
28 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายวุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล
31 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอำนวย บุญสุข นักทรัพยากรบุคคล
32 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวศิริวิมล เวียงคำ
33 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางกรรณิการ์ คำศรีพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
34 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวดวงใจ ยาสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล
35 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางศุพิชจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
37 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
38 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสาวดาราวรรณ กันธะเอ้ย
39 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์วรรณ พนักงานบริการ
40 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ นางสุจิน คนไว พนักงานช่วยเหลือคนไข้
41 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางสาวอัจฉราภรณ์ หม่องมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
42 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายกมล ต๊ะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
43 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นายกฤษพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพ
44 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ นางสาวรัชนก โยธาดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางสาวกาญจนา คำดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
46 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
47 ปง สสอ.ปง นายวินัย ก๋องแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
48 ปง รพ.สต.ปางค่า นายรุ่งโรจน์ พันธ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
49 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
50 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนิตย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
51 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นายสุริยา สะเภาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ