ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ นายบัณ
3 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุข
4 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต๋อม
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา รพ.พะเยา พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
7 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
8 จุน รพ.จุน นพ.สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
9 ปง โรงพยาบาลปง นพ.สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง
10 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ พญ.ทิพวรรณ์ ขยันดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นพ.สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
12 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นพ.สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
13 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
14 จุน สสอ.จุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอจุน
15 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
16 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
17 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
18 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
19 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
20 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สาธารณสุขอำเภอภูซาง
21 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
22 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
23 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
24 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
27 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
29 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายณรงค์ เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวภรัญยา จิตต์ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
32 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายสุพจน์ นาแพร่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
33 ปง รพ.ปง นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
34 ปง รพ.ปง นางจินดาภรณ์ ดุสิตากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 ปง รพ.ปง นางสาวกุลิสรา เสนาเหนือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
36 จุน รพ.จุน นางสาวปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
37 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
38 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวพงษ์ลัดดา ห่านตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
39 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
40 ภูกามยาว รพ.ภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
41 จุน สสอ.จุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายกมล ต๊ะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
43 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายพงษ์วิทย์ นาแพร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน
44 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนิตย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ