ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
2 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอดขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายเอกลักษณ์จักป้อ นักวิชาการสาธารณสุข
4 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายจักราวัจน์ สุริโย นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตกรรม)
5 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา กรวิไล ศักดิ์สร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
6 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น กานต์ ฤดีใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
7 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ กาญจนา สิทธิวะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
8 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง แจ่มจันทร์ ตันดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
9 เมืองพะเยา สอ.น.อนาลโย วรรณวิภา ยะนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
10 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี สิริพรรณ ฟ้าแลบ จพ.ทันตสาธารณสุข
11 เ่มืองพะเยา สอ.น.แม่ปืม ประภาพร พิรบรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
12 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย เอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
13 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
14 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางณิชากร ใจบุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางขวัญตา ยศประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
17 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางเจนจิรา สายาจักร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางศริญญ์รดา ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางราณี ใจจุมปู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
22 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางศรีทร สร้อยนาค เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
23 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุบิน วังวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา น.ส.ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
25 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางอรวรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
27 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง นางศศิภา งามจิตต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
28 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นางมัลลิกา ลือยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นางสาวรุ่งศิริ ยาวิไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
30 ปง โรงพยาบาลปง นางขนิษฐา ทิวาศิริ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
31 ปง รพ.สต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒน์วิทยา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
32 ปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม นางพจนา สนิท เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
33 ปง รพ.สต.บ้านม่วง แจ่มจันทร์ ทองสุทธิ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
34 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางสุภา เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 ปง 06619 น.ส.จิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
36 ปง 06619 น.ส.จิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
37 ปง รพ.สต.ควร น.ส.จิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
38 ปง รพ.สต.ออย น.ส.บงกช ศรีวิชัย
39 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นางจตุพร ปงคำเฟย จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
40 ปง รพ.สต.ร้องเอื้ยน นางสรณี เบญจาพุทธารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม น.ส.สุดารัตน์ จันเฟย นวก.สาธารณสุข(ทันตฯ)
42 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางอัญชลี เวียงนนท์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ
43 จุน รพ.จุน นางคำวรณ์ อำพนกิจวิวัฒน์ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
44 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางสาวฐิติพร มังคลาด นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
45 จุน รพ.สต.ลอ ภัทราวดี ก่อกุศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
46 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ น.ส.รัตนาภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
47 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ปิยภรณ์ บ้านสระ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
48 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
49 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวสุภาพรรณ จันเอี่ยม ทันตแพทย์ชำนาญการ
50 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง พรพิมพ์ ไชยมงคล จพ.ทันตสาธารณสุข
51 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวปุณยนุช คำหล่อ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
52 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.ภาณุมาศ คำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
53 เมือง รพ.พะเยา นางสาวอริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติ
54 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสาววรางคณา สมนาม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
55 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสาววรางคณา สมนาม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
56 เชียงม่วน รพ.สต.ปิน นางสาวเกตน์ชญาณ์ คำลือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
57 เชียงคำ เชียงคำ-ภูซาง ประพิณ วินิทธานันท์ ทันตแพทย์
58 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น พรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
59 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
60 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข นางอัจฉราภรณ์ หม่องมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
61 ดอกคำใต้ รพสต. บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ สุภาพ อินต๊ะสาร จพง.ทันตสาธารณสุข
62 เชียงคำ รพ.สต.ต.หย่วน นางสาววิภาดา นพวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข
63 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ น.ส.สุภาพรรณ จั่นเอี่ยม ทันตแพทย์ ชำนาญการ
64 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ วงค์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
65 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรพิมล วงค์เมือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
66 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจินตนา ยายอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
67 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
68 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุพิชญา ขัติวงค์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
69 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวรัตติญากร วงค์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
71 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายยงยุทธ ชุมคำลือ นายแพทย์
72 ศศิสิท3
73 นพ.ศศินทร์ วังศพ่าห์