ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายรัตนพงศ์ คำเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
5 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นส.ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
7 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางอนงค์ศรี เมืองใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 แม่ใจ รพ.สต.หนองสระ นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอังสนา อินทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 จุน 11184 นางสุปราณี ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง โรงพยาบาลปง นางบุษรารัตน์ คำบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ
13 ปง โรงพยาบาลปง นส.รัตนาภรณ์ นาแพรา นักวิชาการคอมพิวเตอร?
14 ปง สสอ. ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 รพ.สต.สบขาม นางนิตยา ปินตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 จุน สสอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 จุน รพสต บ้านศรีมาลัย นางสุธาสินี ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 จุน รพสต ทุ่งรวงทอง นางสุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน น.ส.เขมินทรา คำเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 จุน รพ.จุน น.ส. อัมพิกา ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
22 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุข
23 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
24 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางหทัยกานต์ เปียทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายฤทธิพงษ์ คำดี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
26 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวจารุวรรณ ใจลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายคนิสร กันทะสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์