ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงจิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล หัวหน้าแผนกรังสีกรรม
3 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ทิพย์วิมล เย็นจิตต์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 ปง โรงพยาบาลปง นางนารีรัตน์ สิงห์แก้ว นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5 เมือง ร.พ.พะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์
6 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายรุ่งฟ้า ใจเที่ยง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
7 เมือง ร.พ.พะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์
8 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
9 เมือง ร.พ.พะเยา นายพรสวรรค์ โพธิ์สัย นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
10 เมือง ร.พ.พะเยา นายสิทธิชัย วงศ์แก้ว นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
11 เมือง ร.พ.พะเยา นายธีรภัทร ยอดเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 แม่ใจ ร.พ.แม่ใจ นางเฉลิมศรี รักกตัญญูู นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
13 เชียงคำ ร.พ.เชียงคำ นายธวัชชัย พรหมประสิทธิ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายชูชีพ วิชา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
15 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมศักดิ์ บุญทา นักรังสีการแพทย์