ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ ฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ สุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวดรุณี. ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผู้จัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.เชียงคำ)
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอนุรักษ์ ทราปัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 ปง โรงพยาบาล ทญ.สุภาพรรณ จั่นเอี่ยม ทันตแพทย์ชำนาญการ
10 ปง โรงพยาบาล นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 ปง โรงพยาบาล นางบัวบาน วรรณโกฏิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง โรงพยาบาล นางบุษรารัตน์ คำบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 ปง โรงพยาบาล นางสาวฐานิตร ใจการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 ปง โรงพยาบาล นางสาววัชรีย์ แสงก้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวนิษฐกานต์ เขจร เวชสถิติ
16 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
17 เชียงม่วน โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลบ้านปิน นางสาวรัญชิดา ศรีวิราช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
18 เชียงม่วน โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไชยสถาน นางทัศนีย์ ฟ้าแลบ พยาบาลวิชาชีพ
19 เชียงม่วน โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลสระ นางสาววรัญดา มีมัง นักวิชาการสาธารณสุข
20 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนมาง นางอรวรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เชียงม่วน สสช.นาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน
22 เชียงม่วน สสช.ห้วยก้างปลา นางสาวสุดารัตน์ กองแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
23 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ่้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางดารุณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางไพลิน คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางวรารักษ์ ก้อนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอาภาศิริ ธะนะหมอก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
31 จุน โรงพยาบาลจุน นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
32 จุน โรงพยาบาลจุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
33 จุน โรงพยาบาลจุน นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียง นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ หัวหน้าพยาบาล
35 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
36 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
37 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางนิรมล ภาจอมพรวณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางประทุมพร เพียรจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
40 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวพัชรี วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางนิตยา ขอนพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
44 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางกัลยา บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.ปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
49 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจิระนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
50 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.ดาณี เจริญสุข หัวหน้าประกันสุขภาพ
51 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสุรางค์พิมล คำมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.วัชราภรณ์ แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ราม คุณเบญจวรรณ บ้านสระ ผู้จัดการแผนกบัญชี
54 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ราม คุณกรรณิการ์ พงษ์คำ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
55 เมือง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ยศพล นันตาลิต เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
56 วราภรณื