ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายประวิทย์ สูงปานเขา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมือง รพ.สต.บ้านตำ๊ นายแดน ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.มานพ จำรัส หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา
5 ปง โรงพยาบาลปง นายอนุวัตร ทองสุทธิ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
6 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ น.ส.จันทร์เพ็ญ งานดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวนฤมล บุญสนอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
9 ดอกคำใต้ งานเทคนิคการแพทย์ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
10 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายคณิสร กันทะสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายดำรงค์ วงค์ไชยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
13 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
16 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายธงชัย สุขปัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายรณกฤต ผลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายเกษียร คำอิสระ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
19 ภูซาง รพ.สต.สบบง นางอุทุมพร ถุงออน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวเจตสุดา จันธิมา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
21 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาววรรณฺภา มหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
22 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางกาญจนา ยะมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 ปง รพ.สต.งิม นางสาวสุวรรณา ตาคำ พยาบาลวิชาชีพ
25 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ