ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม
3 จุน โรงพยาบาลจุน นางพัชราภรณ์ ปริญญา
4 จุน โรงพยาบาลจุน ทพ.เกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์
5 จุน โรงพยาบาลจุน พญ.จุฑามาส ศรีชัย แพทย์ชำนาญการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงค์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 จุน โรงพยาบาลจุน นางสุปราณ๊ ยศสละ พยาบางวิชาชีพชำนาญการ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายนิวัติ อ้วนใหญ่ เภสัชกรชำนาญการ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายธิติพันธ์ อวนมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
10 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจีรนันท์ ตาไคร้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจุไรรัตน์ อุดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นส.นฤมล อุตสา นักกายภาพบำบัด
17 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
18 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
19 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช น.ส.พัชรี เปี้ยเกี๋ยง เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
20 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช น.ส.สุภาวดี ฟองเขียว นักกายภาพบำบัด
21 เมือง รพ.พะเยา วิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
22 เมือง รพ.พะเยา อรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เมือง รพ.พะเยา ประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เมือง รพ.พะเยา พชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เมือง รพ.พะเยา อุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เมือง รพ.พะเยา ปาริชาติ ธาดาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 เมือง รพ.พะเยา เสวคนธ์ บุญชัยเสน เภสัชกรชำนาญการ
28 เมือง รพ.พะเยา วาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมือง รพ.พะเยา นุสุดา ไชยแรง นักวิชาการสาธารณสุข
30 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงอรุณรัตน์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
31 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ ทันตแพทย์
32 เมือง รพ.พะเยา รวงทอง อภิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
34 เมือง รพ.พะเยา นางสาววัชราภรณ์ แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปาริชาติ พรหมณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอำพร จันทร์หล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นส.มรกต กองศรี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
39 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ทพญ.ปภาวี สมฤทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
40 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นส.ศุภธิดา โคตรอาษา นักวิชาการสาธารณสุข
41 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปิยมาลย์ ภัทรเธียรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นส.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันแพทย์ชำนาญการพิเศษ
43 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นส.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันแพทย์ชำนาญการพิเศษ
44 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นส.อมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นายสรรธิวัฒน์ เลิศภานิธิศ เภสัชกรชำนาญการ
46 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางณิรมล ภาจอมพรวญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางนงคราญ จาวรรณกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ น.ส.สุภาพรรณ จันเอี่ยม ทันแพทย์ชำนาญการ
49 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ดรุณี ไชยลังกา เภสัชกรชำนาญการ
50 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายจิรัฐฏ์ กองแก้ว พยาบาลปฏิบัติการ
51 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางพัชรินทร์ สมหมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน วิไลลักษณ์. บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางดารุณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ