ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางกานต์สุดา อินทจักร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววิศรณ๊ย์ เสภู่ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววรรณวลี สุขพันธุ์ ทันต
4 เมือง รพ.พะเยา นายอนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
5 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายพงศ์ปณต สิทธิขันแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ