ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย รอง นายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย รอง นายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนา
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการทั่วไปชำนญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางรัชนี ขัตตละ นักทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเจร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานตรวจสอบควบคุมภายใน
16 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางหอมหวล เพชรสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
17 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัธยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุเวียต ดวงแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
19 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาฏ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวุฒิพงศ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา ฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล