ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นายพงษ์พันธุ์ จันทาพูน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายพงศ์ปณต สิทธิขันแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
3 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
4 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย มลฤดี เกศหอม พยาบาลวิชาชีพ
5 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวรุจิรา ปัญญา เภสัชกรชำนาญการ
6 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว น.ส.จุฑาลักษมี ปริญญา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
7 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน น.ส.ยุพา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
9 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
10 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางผุสดี ด่านพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
11 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส. เบญจมาส เบญจสุขไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง รพ.สตงิม นายสุรชัย คนงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางยุพิณ อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เชียงคำ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ น.ส.ณัชฌานันท์ อินต๊ะสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง นางแสงจันทร์ สุริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางมณีรัตน์ คำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางแก้วภา ลาสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นางมาลี หอมนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางวรลักษณ์ เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
27 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางมดแดง น.ส.บัวลี ไชยนามล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
28 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ น.ส.กานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง น.ส.วราภรณ์ วงค์วารวิวัฒน์ พนักงานสุขภาพชุมชน
31 เชียงคำ สสช.คะแนง นางจารุนันท์ หายโศรก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
33 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางนพมาศ เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปิยมาลย์ ภัทรเธียรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางปาลิดา จันต๊ะคาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ปง รพสต.บ้านม่วง น.ส นฤมล เจือจาน พยาบาลวิชาชีพ
37 ปง รพ.ปง นางเพียรพิชญ์ คูสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เชียงคำ รพ.สต.บ้านฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพ
39 ภูซาง รพสต.เชียงแรง นส.ธนิฐาเนตร์ ท้าวเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางสาวประทุมทิพย์ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
41 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางโสภิดา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 จุน รพสต หงส์หิน นางวันเพ็ญ จักร์เงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 จุน รพสต ทุ่งรวงทอง นางสุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 จุน รพสต ห้วยยางขาม นางสาวกรณิการ์ คำงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47 จุน รพสต บ้านศรีมาลัย นางบงกชรัตน์ ขัติคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
48 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางขวัญตา ยศประสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางขวัญตา ยศประสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายพงษ์ศักดิ์ ปิงวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางโสธรา ใจเสาร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวณัฐปภัสร์ เรือนวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ ศิริญญ์รดา ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรารัตน์ ไชยวงค์วัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57 ปง รพสต.บ้านสบขาม นางนิตยา ปินตา พยาบาลวิชาชีพ
58 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นางนิตยา ปินตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
59 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
60 ปง รพ.สต.ขุนควร ภัทรพร พรมจันทร์ตา พยาบาลวิชาชีพ
61 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
62 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาการชำนาญการ
63 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีระชัย คำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64 ปง รพ.สต.ควร นางสาวสาวิตรี ใจซื่อ พยาบาลวิชาการชำนาญการ
65 ปง รพ.สต.หนองบัว นางสาวเพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาการชำนาญการ
66 ปง สสช.ปางมะโอ นายนิพนธ์ คนการ พนักงานสาธารณสุขชุมชน
67 ปง รพ.สต.ปางค่า นางสาวอภิญญา ใจดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
68 ปง สสช.ปางผักหม นางสาวรัชนี วิชัย นักวิชาการสาธารณสุข
69 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
71 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
72 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
73 จุน โรงพยาบาลจุน นางศศิธร กันทะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
74 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา อรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางทัศน์ยอม ยัพวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
76 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุพรรณี พระวิสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
77 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
78 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางพัชรินทร์ สมหมาย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
79 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางนฤชยา ยามเย็น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
80 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางกันหา สีเหลือง ผอ.รพ.สต.ไชยสถาน
81 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางกาญจนา ยะมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
82 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางมนทิลา อบฟ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
83 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางภัทธ์วรันฐ์ อินทะเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84 เมือง สอ.น.แม่ปืม นางจิณณณัช ชัยก๋า พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
85 เมือง รพ.สต.บ้านตำ๊ นางภัทธ์วลัญช์ วงค์ศิริ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
86 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87 เมือง สอ.น.อนาลโย นางกัลยา ริมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
88 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นายนิยม พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
89 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางสาวอรสา เกตุเรือน พยาบาลวิชาชีพ
90 เมือง รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง นางสาวอรฉัตร เพชรไืทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91 เมือง รพ.สต.แม่ใส นางกนกนาถ พรหมวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางธัญญ์นภัส ฐิติกิตวรธัญญ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
93 เมือง รพ.สต.ห้วยเคียน นางจินตนา สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
94 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
95 เมือง รพ.สต.บ้านหวาย นางดวงใจ คล่องแคล่ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
96 เมือง รพ.สต.แม่กา นางศุภลักษณ์ อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
97 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวสุทธี เต่าทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
98 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นางวิไลพร ประภาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
99 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ นางสาวรัชนก โยธาดี พยาบาลวิชาชีพ
100 ปง โรงพยาบาลปง วรนุช วงค์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ