ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.กิตติวัฒน์ กันทะ นายแพทย์ชำนาญการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาววิชาดา มะลิ เภสัชกรชำนาญการ
3 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาววรรณิษา มูลทา นักกายภาพบำบัด
4 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมบัติ กาศเมฆ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน นางศศิธร กันทะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 จุน รพสต ทุ่งรวงทอง นางสุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวประทุมทิพย์ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9 จุน รพสต ลอ นางสาวนิศมา คำยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 จุน รพสต จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 จุน รพสต จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 จุน รพสต พระธาตุขิงแกง นางโสภิดา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 จุน รพสต หงส์หิน นางวันเพ็ญ จักร์เงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 จุน รพสต ห้วยยางขาม นางสาวกรณิการ์ คำงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 จุน รพสต บ้านศรีมาลัย นางบงกชรัตน์ ขัติคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นพ.คุณากร นาต๊ะ นายแพทย์ชำนาญการ
18 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายนิวัติ อ้วนใหญ่ เภสัชกรชำนาญการ
19 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวนฤมล อุตสา นักกายภาพบำบัด
20 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
21 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
22 ปง โรงพยาบาลปง วรนุช วงค์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นางสาว นฤมล เจือจาน พยาบาลวิชาชีพ
24 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
25 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 ปง รพ.สต.งิม นางพจนา สนิท เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
27 ปง รพ.สต.หนองบัว นางสาวเพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 ปง รพ.สต.ขุนควร นางภัทรพร พรหมจันตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 ปง รพ.สต.ควร สาวิตรี ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ นางนฤชยา ยามเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ นางพุทธชาด ชัยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน นางสาวเขมินทรา คำเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นาง พัชรินทร์ สมหมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นาง ชยพร ดาวประเสริฐ นักกายภาพชำนาญการ
36 ปง โรงพยาบาลปง เพียรพิชญ์ คูสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นาย พงษ์ปณต สิทธิขันแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
38 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
39 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
43 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
44 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีระชัย คำมา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
47 ปง รพ.สต.สบขาม นางนิตยา ปินตา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
48 ปง รพ.สต.น้ำปุก นายภาณุสิทธิ์ จางสิริกุล นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
49 ปง รพ.สต.ปางค่า นางสาวอภิญญา ใจดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
50 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน นางสาวกาญจนา คำดี
51 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นส.อรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางวิไลพร ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ นางวิไลพร ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน สุพรรณี พระวิสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุพรรณ๊ พระวิสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นายณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
57 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางสุกันยา แก้วน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางมนทิลา อบฟ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
59 ดอกคำใต้ รพสต บ้านถ้ำ รัชนก โยธาดี พยาบาลวิชาชีพ
60 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นางจอม แก้วมหานิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณอำเภอดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
62 เมือง รพ.พะเยา นพ. อรุณ ชัยวัฒโนดม แพทย์
63 เมือง ร.พ.พะเยา พ.ญ.
64 เมือง รพ.พะเยา พ.ญ. นภัส ชัยวัฒโนดม แพทย์
65 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาวอัจฉรา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
66 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางทัศน์ยอม ยัพวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67 ดอกคำใต้ รพ.สต.สว่างอารมณ์ นส.ดาวใจ ฟองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
68 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางปาลิตา เผ่าตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
70 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 แม่ใจ รพ.สต.ป่าตึง นางอังสนา อินทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 แม่ใจ รพ.สต.ดงอินตา นางวัชรี หาญยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
74 แม่ใจ รพ.สต.หนองสระ นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
76 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางศิริญญ์รดา ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
77 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางวรารัตน์ ไชยวงค์วัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
78 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
79 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
80 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
81 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
83 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
84 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
85 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว น.ส.จุฑาลักษมี ปริญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
86 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน น.ส.ยุพา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
88 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
89 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางผสุดี ด่านพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
90 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางยุพิณ อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
93 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ น.ส.ณัชฌานันท์ อินต๊ะสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
94 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
95 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
96 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางแสงจันทร์ สุริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
97 เชียงคำ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
98 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางมณีรัตน์ คำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
99 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
100 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางแก้วภา ลาสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
101 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
102 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นางมาลี หอมนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
103 เชียงคำ รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางวรลักษณ์ เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
104 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางมดแดง น.ส.บัวลี ไชยนามล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
105 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ น.ส.กานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
106 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
107 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง น.ส.วราภรณ์ วงค์วารวิวัฒน์ พนักงานสุขภาพชุมชน
108 เชียงคำ สสช.คะแนง นางจารุนันท์ หายโศรก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
109 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
110 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนพมาส เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
111 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปิยมาลย์ ภัทรเธียรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
112 เชียงคำ รพ.สต.บ้านฝายกวาง นางสาวนิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพ
113 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปาลิดา จันตีะคาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
114 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าวังทอง นางภัทธ์วรันฐ์ อินทะเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
115 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่ปืม นางจิณณณัช ชัยก๋า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
116 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๊ำ นางภัทธ์วลัญช์ วงคืศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
117 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าจำปี นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
118 เมืองพะเยา รพ.สต.อนาลโย (สันป่าม่วง) นางกัลยา ริมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
119 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านสาง นายนอยม พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
120 เมืองพะเยา รพ.สค.บ้านใหม่ นางสาวอรสา เกตุเรือน พยาบาลวิชาชีพ
121 เมืองพะเยา รพ.สต.ร่องคำหลวง นางสาวอรฉัตร เพชรไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
122 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่ใส นางกนกนาถ พรหมวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
123 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นางธัญญ์นภัส ฐิติกิตวรธญญ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
124 เมืองพะเยา รพ.สต.ห้วยเคียน นางจิตนา สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
125 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
126 เมืองพะเยา รพ.สต.จำป่าหวาย นางดวงใจ คล่องแคล่ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
127 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่กา นางศุภลักษณ์ อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
128 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวสุทธี เต่าทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
129 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย น.ส.อัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
130 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ศุภารัตน์ พรหมเผ่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
131 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางปาณิสา ทองแฉล้ม พยาบาลวิชาชีพ
132 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
133 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางสลิลทิพย์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย น.ส.นฤมล เกศพรม พยาบาลวิชาชีพ
135 ภูซาง รพ.สค.ดอนมูล นางปาณิสา เสนพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
136 ภูซาง รพ.สต.สบบง นางอุทุมพร ถุงออน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
137 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง น.ส.ธนิฐาเนตร์ ท้าวเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
138 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางเกตุสุมลมาลย์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
139 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต่อม
140 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายธิติพันธุ์ อวนมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ