ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
5 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายณรงค์ เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
8 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด นายสงกรานต์ หอมนาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอ
10 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ น.ส.รัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
13 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 จุน รพ.จุน นายสุกิจ ทิพทิพากร ผอ.รพ.จุน
15 จุน รพ.จุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 จุน รพ.จุน นายวุฒิชัย ศรีวุฒ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
17 จุน รพ.จุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 จุน รพ.จุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 จุน รพ.จุน นายสมบัติ กาศเมฆ นักแพทย์แผนไทย
20 จุน รพ.จุน นางดารา แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 จุน รพ.จุน นางสาวปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติงาน
22 จุน รพ.จุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
23 จุน รพ.จุน นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
24 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
25 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
26 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
27 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
28 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจีราภรณ์ สพานแก้ว พนักงานธุรการ
29 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
30 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
33 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา