ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายวินัย ก๋องแก้ว จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
4 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายนที หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายรัตนพงศ์ คำเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
8 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.อัจฉรา. พิษณู เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
9 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางพรรณี. สุรินทชัย หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
10 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางพรรณี. สุรินทชัย หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
11 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายพิเชษฐ์. สันติวงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
12 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางมารยาท ขยัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวอรุณรัตน์ คำมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายจักรกฤษณ์ ชุมภูชนะภัย นักวิชาการคอม
16 ปง รพ.ปง นางสาว อริสรา อ้อยหวาน พยาบาลวิชาชีพ
17 ปง รพ.ปง อรษา ตามล พยาบาลวิชาชีพ
18 ปง โรงพยาบาลปง รัตนาภรณ์ นาแพร่ นวก.พัสดุ
19 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ คณิศร กันทะสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายธงชัย สุขปั๋น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
21 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.สุดสงวน เวียงนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.พิมพ์ผกา ทาจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23 เมืองพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ นายสนอง ใจซื่อ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายวิสันต์ ขันธ์เพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
25 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางละมุน บุตรวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายสนอง ใจซื่อ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ
27 แม่ใจ ER พัชรพล ไฝเครือ พยาบาลวิชาชีพ
28 จุน โรงพยาบาลจุน ระพีภรณ์ ชุมศรี พยาบาลวิชาชีพ
29 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส. อัมพิกา ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
30 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายสินธุ์ คำวะนัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
31 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางแสงดวง หาญเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณอำเภอดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน