ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรียืภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง รพ.พะเยา พญ.วิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 เมือง รพ.พะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมือง รพ.พะเยา นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 เมือง รพ.พะเยา นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ภก.ปนัดดา งามสม เภสัชกรชำนาญการ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวนุสุดา ไชยแรง นักวิชาการสาธารณสุข
9 ปง โรงพยาบาลปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 จุน โรงพยาบาลจุน นางรวงทอง คุณารูป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวพิมนภา อินธิยา เภสัชกรชำนาญการ
13 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวรำเพย ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวชิดใจ จินตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 จุน โรงพยาบาลจุน นางดารา แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 จุน โรงพยาบาลจุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 จุน โรงพยาบาลจุน ทพ.เกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
18 จุน โรงพยาบาลจุน นางสุปราณี ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวอัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 จุน โรงพยาบาลจุน นางพัชราภรณ์ ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.กิตติวัฒน์ กันทะ นายแพทย์ชำนาญการ
22 จุน โรงพยาบาลจุน นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
23 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 จุน โรงพยาบาลจุน พญ.จุฑามาส ศรีชัย นายแพทย์ชำนาญการ
25 จุน โรงพยาบาลจุน พญ.ปกฉัตร ผ่องสวัสดิ์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ
26 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.ณัฐวัฒน์ แซ่หลี นายแพทย์ปฏิบัติการ
27 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.วิชญะ เด่นปรีชาวงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
28 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.ลัทธพล เกิดสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ
29 จุน โรงพยาบาลจุน พญ.ธนาวดี ยอดยา นายแพทย์ปฏิบัติการ
30 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาววิชาดา มะลิ เภสัชกรชำนาญการ
31 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวช่อผกา แสนคำมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 จุน โรงพยาบาลจุน นางวราภรณ์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 จุน โรงพยาบาลจุน นางจำลอง เสนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 จุน โรงพยาบาลจุน นางศศิธร กันทะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 จุน โรงพยาบาลจุน นางจันทร์เพ็ญ กุลสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
37 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมศักดิ์ บุญทา นักรังสีการแพทย์
38 จุน โรงพยาบาลจุน นางวิภารัตน์ จันทรา นักรังสีการแพทย์