ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง รพ.พะเยา เบญจพร เรืองพอพัฒนพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2 เมือง รพ.พะเยา พญ.ศิลดา การะเกตุ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 เมือง รพ.พะเยา ชฎาพร เทพา นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
4 เมือง รพ.พะเยา วิเชียร ถิ่นลำปาง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
5 เมือง รพ.พะเยา ธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
6 เมือง รพ.สต.แม่กา นางจำลอง เสมอเชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา
7 เมือง รพ.สต.แม่กา นางเยาวลักษณ์ จักรสมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เมือง เทศบาลตำบลแม่กา ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
9 เมือง ศูนย์ฮอมฮักแม่กา นายยงยุทธ ไชยา ประธานศูนย์ฮอมฮักแม่กา
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นิชกานต์ สุยะราช แพทย์แผนไทย
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา กัลยรัตน์ ฟักแก้ว แพทย์แผนไทย
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา อภิสิทธิ์ สว่างมณีเจริญ นักกายภาพบำบัด
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา วรัชยา อินทจักร นักกายภาพบำบัด
14 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางภัทธ์วรันฐ์ อินทะเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว นา
16 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว อัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว
17 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว จุฑาลักษณมี ปริญญา พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
18 เมือง รพ.พะเยา นายวิษณุ แรกข้าว
19 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นาย สุนทร พรหมเผ่า แพทย์แผนไทย
20 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว รัฐวัฎ ผาแสนเถิน นักวิชาการสาธารณสุข
21 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว ศรีนวล เผ่าเครื่อง ห้วยแก้ว
22 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว วรเมธ ใจกว้าง ห้วยแก้ว
23 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว มาลัยรุ่ง ต่อสวย ห้วยแก้ว
24 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว สมเลย ฝั้นแปง ห้วยแก้ว
25 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว สุภาภรณ์ คาดบำรุง ห้วยแก้ว
26 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว ศรีมูล คำปัญโญ ห้วยแก้ว
27 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว สมบูรณ์ ต้นศรี ห้วยแก้ว
28 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว สุธีรัตน์ ค้าสม ห้วยแก้ว
29 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว มนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
30 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว สมศักดิ์ กะทง นายกองค์บริการส่วนตำบลห้วยแก้ว
31 ภูกามยาว รพสต ห้วยแก้ว แก้วมูล บัวเงิน ประธานศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลห้วยแก้ว
32 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว สิทธิ์ วงค์ม่าน นายอำเภอภูกามยาว
33 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว จิราภา ชื่นจิต ห้วยแก้ว
34 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว อิศรา ปัญญาฟู ห้วยแก้ว
35 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว สายธาร สูงกรม ห้วยแก้ว
36 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว วราภรณ์ กันทะวงษา ห้วยแก้ว
37 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว ภักติพร เบาใจ ห้วยแก้ว
38 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว อินทร์ ฟองขาว ห้วยแก้ว
39 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว วริสรา ดูการดี ห้วยแก้ว
40 เมือง รพ.สต.แม่กา นายเสาร์ ฟูแสง แม่กา
41 เมือง รพ.สต.แม่กา นายปั๋น ปิงเมือง แม่กา
42 เมือง รพ.สต.แม่กา นายโชติ วังมา แม่กา
43 เมือง รพ.สต.แม่กา นางนิ่มนวล มนต์ไตรเวทย์ แม่กา
44 เมือง รพ.สต.แม่กา นางอำนวย สุริยะ แม่กา
45 เมือง รพ.สต.แม่กา นางไข่แก้ว คำทา แม่กา
46 เมือง รพ.สต.แม่กา นายผัด สารบุญเป็ง แม่กา
47 เมือง รพ.สต.แม่กา นายบุญช่วย สุริยะ แม่กา
48 เมือง รพ.สต.แม่กา นายนันทชัย บัวรวงค์มหาชัย แม่กา
49 เมือง รพ.สต.แม่กา นายวิเชียร อดิศรัยสกุล แม่กา
50 เมือง รพ.สต.แม่กา นายประหยัด ปินตาริน แม่กา
51 เมือง รพ.สต.แม่กา นายวุ่น ผัดดี แม่กา
52 เมือง รพ.สต.แม่กา นางพิมลพรรณ เทพา แม่กา
53 เมือง รพ.สต.แม่กา นาย แก้ว เฉพาะธรรม แม่กา
54 เมือง รพ.สต.แม่กา นายเร่ง อินต๊ะเสกษ์ แม่กา
55 เมือง รพ.สต.แม่กา นายสงบ ปัญญานวล แม่กา
56 เมือง รพ.สต.แม่กา นางคำแปง ไชยา แม่กา
57 เมือง รพ.สต.แม่กา นางจันทร์หอม โลหิตเสถียร แม่กา
58 เมือง รพ.สต.แม่กา นางอรทัย อดิศรัยสกุล แม่กา
59 เมือง รพ.สต.แม่กา นางจิรัตติกาล ชำนาญยา แม่กา
60 เมือง รพ.สต.แม่กา นางผ่องพรรณ์ คำโฮ่ง แม่กา
61 เมือง รพ.สต.แม่กา นางทัศนีย์ กันทะเงิน แม่กา
62 เมือง รพ.สต.แม่กา นางนภาภัช พันธ์ปัญญา แม่กา
63 เมือง รพ.สต.แม่กา นางวันนา ผัดดี แม่กา
64 เมือง รพ.สต.แม่กา นางประสิทธิพร ปั้นนาค แม่กา
65 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว วันเพ็ญ ฟักแก้ว ห้วยแก้ว
66 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว อนงค์ ไชยวังหน้า ห้วยแก้ว
67 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว สุวภัทร กะทาง ห้วยแก้ว
68 ภูกามยาว รพสต.ห้วยแก้ว สุจินดา ใจกว้าง ห้วยแก้ว
69 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ฉลวย หาลือ พย่าบาลวิชาชีพชำนาญการ
70 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
71 เมือง โรงพยาบาลพะเยา อำภาพร การินไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 เมือง โรงพยาบาลพะเยา อรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายทิศ สมณะ ผู้สูงอายุ
74 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายศรีมา วงค์จักร ผู้สูงอายุ
75 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบัวหลัน วงค์อ้าย ผู้สูงอายุ
76 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบัวลอย อินวงค์วรรณ ผู้สูงอายุ
77 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบัวหลง พรมคำ ผู้สูงอายุ
78 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบัวเขียว บุญชุม
79 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบุญนำ บุญทา ผู้สูงอายุ
80 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางปวน คำชุม ผู้สูงอายุ
81 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางกุหลาบ สายนันไชย ผู้สูงอายุ
82 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางเกี๋ยง สายจันทร์ตา ผู้สูงอายุ
83 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจิ๋น วงค์จักร ผู้สูงอายุ
84 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจันทร์ฟอง วงค์อ้าย ผู้สูงอายุ
85 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางดา หม่อมเย็น ผู้สูงอายุ
86 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางเล็ก เครือยศ ผู้สูงอายุ
87 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางรัตน์ เครือยศ ผู้สูงอายุ
88 รพ.สต.ห้วยแก้ว นางแสงดี เครือยศ ผู้สูงอายุ
89 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางเมฆ บุญทา ผู้สูงอายุ
90 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางแก้ว สิงห์แก้ว
91 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางคำไหม วงศ์บุญมา ผู้สูงอายุ
92 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจันทร์ดี ฟองคำ ผู้สูงอายุ
93 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจันทร์ ยังมั่ง
94 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางเมย วงค์ขัติย์ ผู้สูงอายุ
95 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางทองหลาง สายอินต๊ะ ผู้สูงอายุ
96 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจุมปี สายดวงแก้ว ผู้สูงอายุ
97 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางบังออน เทพสาย ผู้สูงอายุ
98 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางต้อย สายอินต๊ะ ห้วยแก้ว
99 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางทองลัย บุญทา ห้วยแก้ว
100 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
101 เมือง รพ.พะเยา กรรณิการ์ สุวรรณกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
102 เมือง อบจ.พะเยา วีรพล อินปั๋น สจ.พะเยา
103 เมือง อบจ.พะเยา สนาม หัวนา สจ.พะเยา
104 เมือง อบจ.พะเยา วรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์ อบจ.พะเยา
105 เมือง อบจ.พะเยา บุญโต เกียรวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา
106 เมือง อบจ.พะเยา นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง
107 เมือง พมจ.พะเยา นายเพิ่มศักดิ์ อินทสโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา
108 เมือง อบจ.พะเยา สุวัติ ขอนพิกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.พะเยา
109 เมือง พมจ.พะเยา นายสงวนชัย วงษารันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
110 เมือง อบจ.พะเยา กมลชนก เตชะศิริ รองปลัด อบจ.พะเยา
111 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา
112 เมือง อบจ.พะเยา ประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา
113 เมือง อบจ.พะเยา นายสำเร็จ อินต๊ะสาร ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา
114 เมือง อบจ.พะเยา รุจิรา สะสม นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
115 เมือง อบจ.พะเยา นางศรีวรรณ ปวงงาม
116 เมือง อบจ.พะเยา นายนำชัย สิทธิ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
117 เมือง อบจ.พะเยา ณัฐภา เขื่อนวัง ผู้ช่วยนิติกร
118 เมือง อบจ.พะเยา นายกมลชนก เดชะศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
119 เมือง อบจ.พะเยา ภิญโญ อัมพุธ งานทั่วไป
120 เมือง อบจ.พะเยา มัลลิกา อุตตะมา งานทั่วไป
121 เมือง อบจ.พะเยา นายพัฒนา สุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
122 เมือง อบจ.พะเยา ร.ต.เดิน อินต๊ะ ประธานสภาคนพิการอำเภอภูกามยาว
123 เมือง อบจ.พะเยา สุนันทา ยะนา ผู้ช่วยพนักงานธุรการกองทุนฟื้นฟู
124 เมือง อบจ.พะเยา วนิดา สะสม ผู้ช่วยพนักงานธุรการกองทุนฟื้นฟู
125 เมือง อบจ.พะเยา สุภัทรา มีทอง ผู้ช่วยพนักงานธุรการกองทุนฟื้นฟู
126 เมือง รพ.พะเยา อนุเทพ วิไลลักษณ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
127 เมือง รพ.พะเยา พรพิมล เพ็ชรกุล นักจิตวิทยาชำนาญการ รพ.พะเยา
128 เมือง รพ.ดอกคำใต้ วิมล ถิ่นลำปาง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
129 เมือง รพ.แม่ใจ สุนทร พรหมเผ่า นักการแพทย์แผนไทย รพ.แม่ใจ
130 เมือง อบจ.พะเยา ชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ.พะเยา เขต5
131 เมือง รพ.พะเยา เกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
132 เมือง รพ.พะเยา มัลลิกา จำนงค์ทรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
133 เมือง รพ.พะเยา ประทุมพร เพียรจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
134 เมือง อบจ.พะเยา จิระนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
135 เมือง รพ.พะเยา พรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
136 เมือง รพ.พะเยา ศิริพร เดชอุปการะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
137 เมือง รพ.พะเยา อรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
138 เมือง รพ.พะเยา ประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
139 เมือง รพ.พะเยา ปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
140 เมือง รพ.พะเยา นภาพร ทองวงศ์บุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
141 เมือง รพ.พะเยา พรฤทธิ์ ข่ายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
142 เมือง รพ.พะเยา นางวลัยพร สีภาพันธู์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
143 เมือง รพ.พะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
144 เมือง รพ.พะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
145 เมือง รพ.พะเยา นางสุรางค์พิมล คำมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
146 เมือง รพ.พะเยา นางสาววัชราภรณ์ แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
147 เมือง รพ.พะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
148 เมือง รพ.พะเยา นางสาวปาริชาติ ธาดาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
149 เมือง รพ.พะเยา นางกัลยา บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
150 เมือง รพ.พะเยา นางสาวเรณู บุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
151 เมือง รพ.พะเยา นางสาวพัชรินทร์ คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
152 เมือง รพ.พะเยา นางดรุณี ธีระพัฒน์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
153 เมือง รพ.พะเยา นางดรุณี ธีระพัฒน์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
154 เมือง รพ.พะเยา นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
155 เมือง รพ.พะเยา นางศิริลักษณ์ พุทธานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
156 เมือง รพ.พะเยา นางปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
157 เมือง รพ.พะเยา นางกรรณิการ์ สุวรรณกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
158 เมือง อบจ.พะเยา นายประจบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
159 เมือง อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
160 เมือง สสจ.พะเยา นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
161 เมือง รพ.พะเยา พญ.จิราพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
162 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
163 เมือง กาชาดจังหวัดพะเยา นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
164 เมือง จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา
165 เมือง จังหวัดพะเยา นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
166 เมือง อำเภอเมือง นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมือง
167 เชียงคำ อำเภอเชียงคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ
168 ภูกามยาว อำเภอภูกามยาว นายสิทธฺ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอภูกามยาว
169 ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้
170 แม่ใจ อำเภอแม่ใจ ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ
171 จุน อำเภอจุน นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน
172 ปง อำเภอปง นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง
173 เชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน นายปัญญา ใช้เฮง นายอำเภอเชียงม่วน
174 เมือง จังหวัดพะเยา นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
175 เมือง พัฒนาการ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา
176 เมือง พมจ.พะเยา นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพะเยา
177 เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
178 เมือง สสจ.พะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมือง
179 ภูกามยาว สสจ.พะเยา นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
180 แม่ใจ สสจ.พะเยา นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
181 แม่ใจ สสจ.พะเยา นายสว่าง กิตติศักดิ์กำธร สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
182 ดอกคำใต้ สสจ.พะเยา นายสุภัค พงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
183 เชียงม่วน สสจ.พะเยา นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
184 เชียงคำ สสจ.พะเยา นายไชยยนต์ วงค์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
185 ภูซาง สสจ.พะเยา นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สาธารณสุขอำเภอภูซาง
186 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้านบริหาร
187 เมือง รพ.พะเยา นพ.อรุณ ชัยวัฒโนดม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาฝ่ายการแพทย์
188 เมือง อบจ.พะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
189 เมือง จังหวัดพะเยา นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา
190 ปง โรงพยาบาลปง นพ.สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง
191 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นพ.นเรศฤทธิ์ ขัติธะสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้
192 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นพ.สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
193 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นพ.สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
194 เมือง สสจ.พะเยา นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธานสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
195 เมือง รพ.พะเยา นส. สวนิต เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยา
196 เมือง เทศบาลตำบลแม่กา ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
197 ภูซาง อบต.เชียงแรง นายสิงห์คำ เชียงแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
198 เชียงคำ อบต.เชียงบาน นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
199 ภูกามยาว อบต.ห้วยแก้ว นายสมศักดิ์ กระทง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
200 ปง อบต.ฝายแก้ว นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
201 จุน เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ นายไพรสณ ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ
202 เมือง เทศบาลตำบลท่าวังทอง นายเสนีย์ มานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง
203 เมือง รพ.พะเยา นางศิริพร เดชอุปการะคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา
204 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางพงษ์ลัดดา พันธ์ุสืบ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลดอกคำใต้
205 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานารถ เฟรย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลแม่ใจ
206 จุน โรงพยาบาลจุน นางบงกช ไทยเดชา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุน
207 ปง โรงพยาบาลปง นางผ่องศรี อุทธวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลปง
208 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงม่วน
209 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงคำ
210 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
211 เมือง รพ.พะเยา นางกรรณิการ์ คำศรีพล เจ้าหน้าที่งานบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา
212 เมือง รพ.พะเยา นางรัตติยา เลิศทอง เจ้าหน้าที่งานบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา
213 เมือง รพ.พะเยา นางทะวัน มาฟู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาลพะเยา
214 เมือง รพ.พะเยา นส.ธิดาพร คำยอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาลพะเยา
215 เมือง จ.พะเยา ประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจ.พะเยา
216 เมือง โรงพยาบาลพะเยา พัชราภรณ์ ทะเกียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
217 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
218 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว อริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
219 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ชญาดา สายศร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
220 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
221 เมือง อบจ.พะเยา นำชัย สิทธิ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
222 เมือง อบจ.พะเยา กมลชนก เดชะศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
223 เมือง อบจ.พะเยา ศรีวรรณ ปวงงาม คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(ตัวแทนภาคประชาชน)
224 เมือง อบจ.พะเยา นายสงวนชัย วงษารันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พมจ.พะเยา
225 เมือง อบจ.พะเยา เพิ่มศักดิ์ อินทสโร ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.พะเยา พมจ.พะเยา
226 เมือง อบจ.พะเยา ยิ่งพร เจียตระกูล ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พะเยา
227 เมือง อบจ.พะเยา สำเร็จ อินต๊ะสาร ปรัธานสภาคนพิการทุกประเภท จ.พะเยา
228 เมือง อบจ.พะเยา อดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง
229 เมือง อบจ.พะเยา พัฒนา สุขเกษม กรรมการกองทุนฟื้นฟู (ผู้ทรงคุณวุฒฺในพื้นที่)
230 เมือง อบจ.พะเยา ร.ต.เดิน อินต๊ะ ประธานสภาคนพิการ อ.ภูกามยาว
231 เมือง อบจ.พะเยา มยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
232 เมือง อบจ.พะเยา นงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ
233 เมือง อบจ.พะเยา ธวัชชัย เพิ่มกร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
234 เมือง อบจ.พะเยา เพชรินทร์ ตามวงศ์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
235 เมือง อบจ.พะเยา เสาวนีย์ เทพไหว หัวหน้าฝ่ายการประชุม
236 เมือง อบจ.พะเยา ลำดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
237 เมือง อบจ.พะเยา ธนพรรน์ สุขตัว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
238 เมือง อบจ.พะเยา อิทธิวัตร เจนใจ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
239 เมือง อบจ.พะเยา อุไร นันทะ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
240 เมือง อบจ.พะเยา สมศาสตร์ ประชุมของ หัวหน้าฝ่ายตรว
241 เมือง อบจ.พะเยา จรัล สายแปง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
242 เมือง อบจ.พะเยา กิ่งแก้ว อัตโถปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
243 เมือง อบจ.พะเยา รัตติยา ยะมา หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
244 เมือง อบจ.พะเยา วิมาร รัถยาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักกล
245 เมือง อบจ.พะเยา ว่าที่ร้อยตรีไกรศร ใจคำดี หัวหน้้าฝ่ายพัฒนาชนบท
246 เมือง อบจ.พะเยา ยงยุทธ ทองคำเกิด หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
247 เมือง อบจ.พะเยา ลัดดา ทองทา หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
248 เมือง อบจ.พะเยา วันจันทร์ สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
249 เมือง สาธิต ม.พะเยา สิรณัฐ ปริญญา นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
250 เมือง สาธิต ม.พะเยา ศุภกฤต เครือดวงคำ นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
251 เมือง สาธิต ม.พะเยา จิรวัฒน์ คุยเพียภูมิ นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
252 เมือง สาธิต ม.พะเยา ต้นปัญญา ปัญญา นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
253 เมือง สาธิต ม.พะเยา สยามรัฐ ชิดสนิท นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
254 เมือง สาธิต ม.พะเยา ภูมิพศุตม์ หมื่นแก้ว นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
255 เมือง สาธิต ม.พะเยา ณภัทร ตะมะพุทธ นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
256 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายประยงค์ ด่านหรพตอย ผู้สูงอายุ
257 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายสถิตย์ สงหลักทอง ผู้สูงอายุ
258 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางหนิม สงหลักทอง ผู้สูงอายุ
259 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายบุญมี เดชะบุญ ผู้สูงอายุ
260 เมือง สาธิต ม.พะเยา รุ่งโรจน์ วงศ์ศรีดา นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
261 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางลำพูน คุณยศยิ่ง ผู้สูงอายุ
262 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นา
263 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางนงคราญ สุริยะ ผู้สูงอายุ
264 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางนงลักษณ์ ไชยสมบัติ ผู้สูงอายุ
265 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายสว่าง ใจหล้า
266 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายสอาด สุยะเพี้ยง ผู้สูงอายุ
267 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางพยอม วุฒิ
268 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางเกี๋ยง เครือสาร
269 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางนงลักษณ์ บุญเก็บ
270 เมือง สาธิต ม.พะเยา นภวัฒน์ เอี่ยมละออ นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
271 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางเพ็ญศรี เพชรแสนงาม ผู้สูงอายุ
272 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางสมศรี ธิวงค์ ผู้สูงอายุ
273 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายสี คำสิงห์นอก ผู้สูงอายุ
274 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางบัวคำ อินต๊ะรักษา ผู้สูงอายุ
275 เมือง สาธิต ม.พะเยา ภานุวิชญ์ ไพทูรย์ นักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
276 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง บางบัวคำ บุญปลอด ผู้สูงอายุ
277 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางปันแก้ว สุยะเพี้ยง ผู้สูงอายุ
278 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางกานดา เจริญสิน ผู้สูงอายุ
279 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายอรุณ ไชยสมบัติ ผู้สูงอายุ
280 เมือง สาธิต ม.พะเยา พิศาล เคลือลิต อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
281 เมือง ื้ท่าวังทอง นายชัชชัย จันต๊ะนา ประธานชมรมผู้พิการท่าวังทอง
282 เมือง ท่าวังทอง นายทวีป วันถุนัด นายกสมาคมผู้พิการจังวัดพะเยา
283 เมือง สาธิต ม.พะเยา ทัตพิชา เงินเย็น อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน(แสดงกลองสะบัดชัย)
284 เมือง สาธิต ม.พะเยา ฉัตรชัย มั่งมูล คนขับรถ
285 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางพิมพา หงษ์แก้ว ผู้สูงอายุ
286 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางบัวเขียว เดชบุญ ผู้สูงอายุ
287 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางอรัญพร ปงเกตุแก้ว ผู้สูงอายุ
288 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางบัวฮง คำเรื่อง ผู้สูงอายุ
289 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางสมพัตร หาญจริง ผู้สูงอายุ
290 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางผ่องศรี อินทร์บำรุง ผู้สูงอายุ
291 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางดวงดาว มะสาดายัน ผู้สูงอายุ
292 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นา
293 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางศศิพิมพ์ ฝั้นเต็ม ผู้สูงอายุ
294 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางดวงจันทร์ ข่ายสุวรรณ ผู้สูงอายุ
295 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางชนัตถ์พร มุณีแก้ว ผู้สูงอายุ
296 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางเสาวลักษณ์ ขันธิมา ผู้สูงอายุ
297 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางแก้ว บุญชุม ผู้สูงอายุ
298 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นายปัน สำราญใจ ผู้สูงอายุ
299 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางแก้ว อ้อยบำรุง ผู้สูงอายุ
300 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางปัน ทองศรี ผู้สูงอายุ
301 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน นายอุดม ปัญจบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน
302 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน
303 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าฝาง
304 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่อิง นายบรรจง วังบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่อิง
305 ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน นายสวัสดิ์ ก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
306 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา กชพร สาคะศุภฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
307 ดอกคำใต้ โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง นายประหยัด ยาเมษ ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง
308 เมือง รพ.พะเยา ยุทธภูมิ จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
309 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
310 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางสาวอริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
311 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางสริญญา สุภาษา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
312 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางปราณี เรือนสอน ผู้สูงอายุ
313 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางเพ็ญศรี สิ้นภัย ผู้สูงอายุ
314 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางละออก กาซัน ผู้สูงอายุ
315 เมือง ผู้สูงอายุ.ท่าวังทอง นางบัวถา กาดลังกา ผู้สูงอายุ
316 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางอรไท คำมี ผู้อำนวยการรพ.สต.ท่าวังทอง
317 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นายปิยพงค์ จันทราพูน แพทย์แผนไทย
318 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สุจิต สิทธิยุโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
319 ภูซาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก นายบุญส่ง เขียวใจ นายกอบต.
320 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายถวิล บัวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
321 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายถวิล บัวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
322 ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง นางณัฏฐา วงศ์เเสนศรี นักพัฒนาชุมชน
323 แม่ใจ อบต.แม่สุก นางดุจดาว แก้วมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
324 เมือง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ นายปุณยวัจน์ หัตถัง
325 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน นางสาวจีรวรรณ บุญญาศิริกุล แพทย์แผนไทย
326 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม นางปาลิตาเผ่าตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
327 นางสาวสมจิตเผ่ากันทะ ประธานกลุ่มสตรีพิการตำบลหนองหล่ม
328 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
329 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ ประจักร กองตัน นว.สธ.ชำนาญการ
330 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง
331 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางทัศน์ยอม ยัพวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
332 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ นางวิไลพร ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
333 แม่ใจ ทต.แม่ใจ นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ ผอ.กอง.สธ.
334 เมือง ทต.บ้านสาง นายไพรสันต์ โภชนา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
335 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายอดิศร ผิวใส รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านใหม่
336 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายไพโรจน์ อุตตะมา นักพัฒนาชุมขน
337 ภูกามยาว อบต.ดงเจน นายสวัสดิ์ ก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
338 เมืองพะเยา นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
339 ดอกคำใต้ อบต.ดงสุวรรณ นางสาวสุภาพร เครือบุญมา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
340 ดอกคำใต้ อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายธนาการ เสมอใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
341 ดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นางออย เมืองชื่น นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
342 แม่ใจ เทศบาลตำบลศรีถ้อย นายหวัน ไชยกระเชียง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
343 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางมนทิลา อบฟ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
344 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางมนทิลา อบฟ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
345 ดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร.ต.สมบัติ ธิวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
346 ดอกคำใต้ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายเชิดพงค์ อัมพุธ หัวหน้าสำนัหงานปลัด