ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางจิตตา คิดอ่าน
3 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
4 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวรพีพรรณ วุฒิเอ้ย นักวิชาการสาธารณสุข
5 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.
6 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
7 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางปิยะพร สายวงค์เคียน พนักงานพิมพ์
8 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา น.ส.สุภาพร วงษ์ใส พนักงานพิมพ์
9 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางปิยะพร ผิวขาว พนักงานข้อมูล
10 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
11 เชียงม่วน รพ.สต.ปิน นายกมล ต๊ะฝั้น ผอ.รพ.สต.
12 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางอมร สุวรรณฤทธิ์ จพง.สสช
14 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน น.ส.อรณี อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข
16 เชียงคำ รพ.สต.สันปูเลย นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.
17 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชสาธารณสุขชำนาญการ
18 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นายอนุสรณ์ คำพีระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นายสงกรานต์ หอมนาน ผอ.รพ.สต.
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
27 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
28 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น น.ส.พรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
29 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.แสงเดือน แสวงผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 เชียงคำ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
31 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางละเอียด ใจกล้า ผอ.รพ.สต.
32 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางมดแดง นายอภิชิต วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.
33 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี ผอ.รพ.สต.
34 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง นายเจตมงคล พรหมเทพ พนักงานสุขภาพชุมชน
35 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
36 ดอกคำใต้ รพสต.ห้วยลาน จตุพร เขื่อนพันธ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
37 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง ต.คือเวียง นางสุภาภรณ์ กาละ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ณรงค์. นารส นักวิชาการสาธารณสุข
39 ดอกคำใต้ สสช.ปางงุ้น นส.บุศยมาศ พลเศษ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
40 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นายชิดตินัย ชัยมณีวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย นางปาณิสรา ปันแดง พนักงานพิมพ์
42 แม่ใจ สสช.ปางปูเลาะ นายกฤษณะ แก้วบุญเรือง
43 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ ประจักร กองตัน นว.สธ.ชำนาญการ
44 ดอกคำใต้ รพสต.สว่างอารมณ์ เจมส์. คำมาเร็ว จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม น.ส.ภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชากาสาธารณสุข
46 ปง รพ.สต.ขุนควร นายพงษ์ศักดิ์ ตักเตือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
47 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นายชัชนรินทร์ รุ่งโรจน์ถาวร นักวิชาการสาธารรสุขปฏิบัติการ
49 ปง สสช.ห้วยคอกหมู น.ส.กฤษณา วุฒิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข
50 ปง สสช.ทุ่งแต นายนิวัฒน์ สุทธวงค์ พนักงานสุขภาพชุมชน
51 เมืองพะเยา สสอ เมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52 เมืองพะเยา รพสต.ท่าวังทอง นางอรไท คำมี ผอ รพสต
53 เชียงคำ สสช.คะแนง นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
54 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นายธนาพร ดอนมูล นักวิชาการสาธารณสุข
55 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง นางมนัสสิการญ์ ทวีเดช ผอ.รพ.สต.
56 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา ผอ.รพ.สต.
57 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นางอติมา กะรัตน์ ผอ.รพ.สต.
58 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข น.ส.จันทา อุดมรักษ์ ผอ.รพ.สต.
59 ดอกคำใต้ รพสต.ดอกคำใต้ นายนัฐวุฒิ ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
60 เมืองพะเยา รพสต จำป่าหวาย นายพิภพ กันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
61 เมืองพะเยา รพสต แม่กา นางจำลอง เสมอเชื้อ ผอ รพสต.
62 เมืองพะเยา รพสตห้วยเคียน นางสุภาภรณ์ เครือสุภา ผอ รพสต
63 เมืองพะเยา รพสต แม่ใส นางสุนีย์ ปัญญาวงศ์ ผอ รพสต
64 เมืองพะเยา รพสต ร่องคำหลวง นางสาวนงคราญ พงษ์สุริยา ผอ รพสต
65 เมืองพะเยา รพสต.แม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย ผอ รพสต.
66 เมืองพะเยา รพสต บ้านตุ่น นายเลิศสรัล อินออน ผอ รพสต
67 เมืองพะเยา รพสต บ้านสาง นางจิรนันท์ สมศักดิ์ ผอ รพสต
68 เมืองพะเยา สอน อนาลโย นายอานนท์ วัฒนกรกุล ผอ สอน
69 เมืองพะเยา รพสต บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ รพสต
70 เมืองพะเยา รพสต บ้านต๋อม นางวาสนา เพ็งภูงา พกส.
71 เมืองพะเยา รพสต บ้านต๊ำ นายรังสรรค์ จันทร์วัฒนเดชากุล ผอ รพสต
72 เมืองพะเยา รพ สต บ้านท่าจำปี นางเพ็ญศรี บัวดี ผอ รพสต
73 เมืองพะเยา รพสต บ้านใหม่ นางจันทิมา จันทะบูร ผอ รพสต
74 เมืองพะเยา สอน แม่ปืม นายสุรวิชญ์ คำมาปัน ผอ สอน
75 เมืองพะเยา ศสม.เวียง นางอรพรรณ มงคุณ หน ศสม
76 เมืองพะเยา ศสม.แม่ต๋ำ นางนวิยา กันทะมูล หน ศสม.
77 ดอกคำใต้ รพสต.จำไก่ น.ส.อัญชลี กันทะวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
78 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงค์
79 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นางสาวพรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
80 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.
81 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ น.ส.นวลนภา ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุข
82 จุน รพ.สต.ลอ น.ส.ภัทราวดี ก่อกุศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
83 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง น.ส.พรพิมพ์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
84 จุน รพ.สต.หงส์หิน น.ส.วรัชยา กองมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
85 จุน สสอ.จุน นายจักราวุธ ศิริสิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
86 เชียงม่วน รพ.สต. บ้านท่าฟ้าใต้ นางศิริรัตน์ ขยัน นักวิชาการสาธารณสุข
87 ดอกคำใต้ 06614 นางวาริน เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
88 ดอกคำใต้ 06614 นางวาริน เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
89 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข
90 ดอกคำใต้ โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง น.ส.จุฑาภรณ์ ทาจีนะ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ
91 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน นายชัชวาลย์ หล่อวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
92 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายสิทธิชัย ใสสม นักวิชาการสาธารณสุข
93 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางปราณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
94 ภูซาง รพ.สต.สบบง นายสงกรานต์ สมนาม ผอ.รพ.สต.สบบง
95 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นายพงศ์พันธ์ จันทราพูน ผอ.รพ.สต.บ้านดอนมูล
96 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย น.ส.สุทธกานต์ อินเต็ม นักวิชาการสาธารณสุข
97 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขุนลาน นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.
98 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
99 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง นายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
100 แม่ใจ รพสตบ้านเหล่า นายธนาเทพ มูลยะเทพ จพง สาธารณสุขชำนาญงาน