ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวสุทธิพร ชมพูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
8 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
9 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
10 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายรัตนพงศ์ คำเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
14 เมือง สสจ.พะเยา สิริวิมล มณี เภสัชกรปฏิบัติการ
15 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
16 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวปฐมาพร ปัญญาวงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ