ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวศรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 จุน รพ.จุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
7 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
8 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา (รพ.สต.ท่าวังทอง) นายกฤตยา หาญจริง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา (รพ.สต.แม่นาเรือ) นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา (รพ.สต.บ้านต๊ำ) นางกรรณิการ์ พรหมเผ่า พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ
14 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
15 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
16 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
17 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนิตย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 ปง รพ.ปง นางสาวกุลิสรา เสนาเหนือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
22 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
23 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา (รพ.สต.บ้านต๋อม) นายสาคร นาต๊ะ
24 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
25 จุน รพ.จุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 จุน รพ.จุน นางดารา แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 จุน รพ.จุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวอิ่มเอิบ สิทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
29 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
30 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สาธารณสุขอำเภอภูซาง
31 จุน สสอ.จุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอจุน