ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ รพ.แม่ใจ จักราวัจน์ สุริโย นักวิชาการทันตสาธารณสุข
2 แม่ใจ รพ.แม่ใจ ศิริธร เทพสุธรรม จพ.ทันตสาธารณสุข
3 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า ญาณวุฒิ มะโนชัย จพ.ทันตสาธารณสุข
4 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น พรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 เชียงคำ รพ.สต.น้ำมิน ณัฐสิทธิ์ รัตนกระจ่างศรี จพ. ทันตะ
6 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ สิรินพร ดวงจันทร์ จพ. ทันตะ
7 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ สิรินพร ดวงจันทร์ จพ. ทันตะ
8 เชียงคำ เจ
9 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข นางอัจฉราภรณ์ หม่องมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
10 ภูซาง รพ.สต.สบบง นางเยาวลักษณ์ หม้อสีใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
11 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย น.ส.วรางคณา สมนาม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
12 จุน รพ.จุน นางศรีวิมล หวลอารมณ์ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
13 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.ภาณุมาศ คำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
14 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางสาวฐิติพร มังคลาด นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
15 จุน รพ.สต.ลอ นางสาวภัทราวดี ก่อกุศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
16 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสาวพรพิมพ์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
17 ปง รพ.สต.งิม นางพจนา สนิท จพ.ทันตสาธารณสุข
18 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางแจ่มจันทร์ ตันดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
19 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นางสาวสิริพรรณ ฟ้าแลบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
20 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง จพ.ทันตฯ ชำนาญงาน
21 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวรัตนาภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
22 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางจุฑามาส วรรณสุผล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
23 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.ปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
24 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นางสุภาพ อินต๊ะสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
25 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
26 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ อัญชลี เวียงนนท์ จพ.ทันตสาธารณสุข
27 เมืองพะเยา สอน.อนาลโย วรรณวิภา ยะนา จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
28 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางกาญจนา สิทธิวะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
29 ปง รพ.ปง ธรรมนูญ บุญขำ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
30 ปง รพ.ปง ปณิสรา ปิมแปง
31 ปง รพ.สต.ออย บงกช ศรีวิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
32 ปง รพ.สต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒน์วิทยา จพ.ทันตฯ
33 ปง รพ.สต.ควร น.ส.จิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
34 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นางแจ่มจันทร์ ทองสุทธิ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
35 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ ชำนาญ เงินสม จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
36 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวกานต์ ฤดีใจ เจ้าพนักงานทันตสาธาณสุขปฏิบัติงาน
37 เมือง รพ.สต.แม่กา นางกรวิไล ศักดิ์สร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
38 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางอมรา คำแปง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
39 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น กานต์ ฤดีใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
40 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปวิตรา ขัติยะ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
41 เมือง โรงพยาบาลพะเยา ทพ.สามารถ. กาเชียงราย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
42 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน เกตน์ชญาณ์ คำลือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
43 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวชัญญาภัค เมืองก้อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
44 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางพิชามญชุ์ โพสีทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
45 เมือง รพ.สต.แม่ปืม นางประภาพร พิรบรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
46 เชียงคำ รพ.เชียงคำ กลิ่นผกา มณีอำไพร จพ ทันตสาธารณสุข
47 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ทพ.ทวีศักดิ์ สมศักดิ์ ทันแพทย์
48 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว น.ส.ปุณยนุช คำหล่อ จพ.ทันตสาธารณสุข
49 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวรติภรณ์ โลราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
50 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
51 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
52 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางลภัสรดา เลาคุ้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
53 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายณัฐสิทธิ์ ชาวแพะ เจ้าพักงานทันตสาธารณสุข
54 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายณรงค์ ธุระเสร็จ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน