ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ สุรวัฒน์ กุลศรี นายแพทย์ชำนาญการ
2 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ พงษ์ลัดดา พันธ์สืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ อมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ สรรธิวัฒน์ เลิศภานิธิศ เภสัชกรชำนาญการ
5 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผู้จัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.เชียงคำ)
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ศุภธิดา โคตรอาษา นวก.สาธารณสุข
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางพรรณ บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจีรนันท์ ตาไคร้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเฉลิมศรี รักกตัญญู นักรังสีเทคนิค
14 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางอุไรวรรณ แฝงทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุบิน วังวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวเบญจวรรณ คล่องแคล่ว จพ.ทันตสาธารณสุข
17 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางธัญญ์ธิชา อภิวัฒน์วรกิจ จพ.การเงินและบัญชี
18 เมือง โรงพยาบาลพะเยา อาทิตยา ติ๊บปะละวงศื นักประชาสัมพันธ์
19 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ่้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร จพง.เวชสถิติชำนาญงาน
21 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางไพลิน คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางพวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวรารักษ์ ก้อนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 จุน โรงพยาบาลจุน นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
26 ปง รพ.ปง นางสาววัชรีย์ แสงก้อ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
27 ปง รพ.ปง นางสาวมนัสชนก ไชยอักษร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
28 ปง รพ.ปง นางจิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 ปง รพ.ปง นางผ่องศรี อุทธวัง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.ปง