ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน ณัฐราช ยะราช ทันตแพทย์ชำนาญการ
6 ปง รพ.ปง ปาณิสรา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 ปง รพ.ปง วิษณุ จันทร์แก้ว นวก. สาธารณสุข
8 ปง สสอ.ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นวก. สาธารณสุข ชำนาญการ
9 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ณัฐพิสิฐษ์ อินทะรังษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา น.ส.ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
11 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวสุทธิพร ชมพูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
17 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวอรชร เสมอเชื้อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
18 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางยวงคำ นาคปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
20 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
21 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางกันยา วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
22 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางณัฐพิมพ์ มูลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวรติพา ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
27 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอาทิตยา ติ๊บปะละวงค์ นักประชาสัมพันธ์
29 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพรรณเพ็ญ ใจการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ