ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวพรกนก ภาชนะ นักทรัพยากรบุคคล
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วุฒิพงษ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
7 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธวัชชัย เสาหิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เบญจพร เรืองพิพัฒนพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ
11 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
12 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีระชัย คำมา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
13 ปง รพ.ปง นายพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารสุข
14 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 อำเภอปง โรงพยาบาลปง วรนุช วงค์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
17 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง น.ส.พัชรินทร์ ใจดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
22 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม น.ส.ศิรินทิพย์ สักลอ แพทย์แผนไทย
23 จุน รพ.สต.ลอ น.ส.รุ่งนภา นันทเกต แพทย์แผนไทย
24 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยเเก้ว รัฐวัฏ ผาแสนเถิน นักวิชาการสาธารณสุข
25 ภูกา รพสต ดงเจน นางสาวอัจฉรา. อินต๊ะสุวรรณ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
26 ภูกา รพสต ดงเจน นางสาวอัจฉรา. อินต๊ะสุวรรณ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว น.ส.อริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์
32 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
34 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 เมือง สสจ.พะเยา นส.สุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพรนันท์ ชอบจิต นักวิชาการสาธารณสุข
38 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวสุธาสินี หงษ์สามสิบเจ็ด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
39 gn nhn n
40 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวอมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางสาวภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุข
42 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายณรงค์ เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
43 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายนที หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 เมือง สสจ.พะเยา นางนงคราญ เผ่าก๋า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 เมือง สสจ.พะเยา นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
46 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
47 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 เมือง รพ.พะเยา นางพรรณราย นาสมใจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
49 เมือง รพ.พะเยา นายอนณ ปัญโญใหญ่ นายแพทย์ชำนาญการ
50 เมือง รพ.พะเยา นายวิเชียร ถิ่นลำปาง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
51 เมือง รพ.พะเยา นางสาวรัชนีวรรณ ไชยวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 เมือง รพ.พะเยา นางสาวดวงพร จิรอภิวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
53 เมือง รพ.พะเยา นางกานดา ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 เมือง รพ.พะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์
55 เมือง รพ.พะเยา นางบุษบากร ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายพงษ์ศํกดิ์ ปิงวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
59 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวจิราภรณ์ มะโนแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
60 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
61 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
62 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางสาวศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
63 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางสุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏฺิบัติการ
64 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางทิพย์รวี สมบัติปัญญ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
65 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวรติพร ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
66 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
67 เชียงคำ รพ.สต.เชียงแรง นายสุริยา สะเภาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
68 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางสาวชาลิณี สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
69 เมือง สอน.แม่ปืม นายสุรวิชญ์ คำมาปัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
70 เมือง สอน.อนาลโย นายอานนท์ วัฒนกรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางกาญจนา สิทธิวะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
72 เมือง รพ.สต.แม่กา นางสาวเบญจวรรณ ไชยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
73 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นายธนกร แสนบ้าน นักวิชาการสาธารณสุข
74 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นายนิยม พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นางจิรนันท์ สมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านสาง
76 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นายกมล ตะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
77 เมือง รพ.สต.บ้านต๊ำ นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ นักวิชาการสาธารณสุข
78 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
79 เมือง สสจ.พะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
80 เมือง สสจ.พะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
81 เมือง สสจ.พะเยา นายประสิทธิ์ วงค์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
82 เมือง สสจ.พะเยา นางพรรณเพ็ญ ใจการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
83 เมือง สสจ.พะเยา นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
84 เมือง สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
85 เมือง สสจ.พะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
86 เมือง สสจ.พะเยา นายวิวัฒน์ สมเครือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ