ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
2 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายเวชยันต์ วรรณแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอดขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
4 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
5 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายรัฐวัฎ ผาแสนเถิน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
6 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางนิ่มขวัญ ชวนคิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
7 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงสมนาม สุปินะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราภรณ์ ดลกิจธนโสธน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเบญจวรรณ โรยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวกษิรา แววงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปวริศศศา คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เภสัชกรหญิงจิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์สถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางวรางคณา เอื้อหยิ่งศักดิ์ นักวิชาการคอมพิงเตอร์
17 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายมงคล นันตาลิตร หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
18 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
19 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายรุ่งเรือง อิทธิมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
20 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพัทยา มาเมืองกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางลำพัน สารบุญเป็ง ลูกจ้างชั่วคราว
23 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปวริศา คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางสาวอรสา เกตุเรือน พยาบาลวิชาชีพ
25 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางจันทิมา จันทะบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
27 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางปิยะรัตน์ จงถนอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางสาววันเพ็ญ พวงงาม อสม.ต.ท่าวังทอง
29 เมือง สอ.น.แม่ปืม นายพรเทพ พิสิษฐ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมือง สอ.น.แม่ปืม นายเลื่อน ตาลตยะ อสม.ต.แม่ปืม
31 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางนรีรัตน์ เครือวงค์ อสม.ต.บ้านใหม่
32 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นายถวิล วงศ์กันทิยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 เมือง รพ.สต.บ้านต๊ำ นายแดน ศรีพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เมือง รพ.สต.บ้านต๊ำ นางสาวสุจิน พรหมเทพ อสม.ต.บ้านต๊ำ
35 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
36 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางชุติกาญจน์ ดวงพันธ์ อสม.ต.บ้านต๋อม
37 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นางนิรชร ยอดวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นางสาวเจนจิรา อะทะเทพ อสม.ต.จำป่าหวาย
39 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นางชญาภา เนติกฤตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เมือง สอ.น.อนาลโย นางเสงี่ยมจิตต์ สิทธิภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เมือง สอ.น.อนาลโย นายจำรัส เลาสัตย์ อสม.ต.สันป่าม่วง
43 เมือง รพ.สต.ร่องคำหลวง นายธีรพงษ์ ธรรมโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 เมือง รพ.สต.ห้วยเคียน นางจินตนา สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 เมือง รพ.สต.ห้วยเคียน นางรานี วิสิทธิ์ศักดิ์ อสม.รพ.สต.ห้วยเคียน
46 เมือง รพ.สต.แม่ใส นางเกษร วังวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางธนัชญา ชัยมณีวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัคคิกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
49 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางณิชากร บุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ จสต.หญิงสุขนภัสสร พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นายธนาเทพ มูลยะเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
54 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
56 แม่ใจ สสช.ป่าเมี่ยง นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุข
57 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอำภาพร ชาวเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางวัชรี หาญยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
59 แม่ใจ สสช.ปางปูเลาะ นายกฤษณะ คำบุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
60 แม่ใจ 94 หมู่ที่ 10 ต.ป่าแฝก นางสาวจิรัฐติกาล รักชาติ อสม
61 แม่ใจ 220 หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ นางปิยะพร สายวงค์เคียน แกนนำสุขภาพในชุมชน
62 แม่ใจ 294 หมู่ 6 ต.ศรีถ้อย นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา อสม.
63 196 หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ นางอรณิชา ผิวเขียว อสม
64 แม่ใจ 29 หมู่่ 5 ต.เจริญราษฎร์ นางภัคภิญญา ไชยป๋าน แกนนำสุขภาพในชุมชน
65 แม่ใจ 39 หมู่ 1 ตำบลแม่สุก นางชลลดา ยอดตุ้ย อสม
66 แม่ใจ 8 หมู่ 5 ค.ป่าแฝก นางกวินทรา ฮุยเป้า อสม
67 แม่ใจ 40 หมู่ 8 ต.แม่ใจ นางสุกัญญา ตันเฟย อสม
68 แม่ใจ 46 หมู่ 2 นางสาวสุภาพร วงษ์ใส แกนนำสุขภาพในชุมชน
69 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
70 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
71 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ นายแดน ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 เชียงม่วน PCU.มาง นางพัชรินทร์ สมหมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73 เชียงม่วน 80 หมู่8 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางดรุณี วงค์คำมา อสม.
74 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางสุมณฑา บัวเงิน อสม.
76 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางเนียม วงศ์ไชย อสม.
77 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายเอกสิทธิ์ ชุ่มใจ อสม.
78 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางจินตนา หล่อวงศ์ อสม.
79 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางผิวผ่อง พุดชา อสม.
80 เมือง รพ.สต.แม่กา นางเบญจวรรณ ไชยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
81 เมือง รพ.สต.แม่กา นางผ่องพรรณ คำโฮง
82 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวสุทธี เต่าทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
83 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางจารุณี ใจยืน อสม.ต.บ้านตุ่น
84 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นางจิระนันท์ สมศักดิ์ ผอ.รพ.สต.
85 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นางเพียงเดือน ทาวงศ์ อสม.ต.บ้านสาง
86 นเมือง รพ.สต.ร่องคำหลวง นายจารึก ศรีคำสุข อสม.รพ.สต.ร่องคำหลวง
87 เมือง รพ.สต.แม่ใส นางแสงเดือน เมืองมา อสม.ต.แม่ใส
88 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นางสมศรี หาชาย อสม.ต.ท่าจำปี
89 เมือง ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ นายสมฤทธิ์ กันทเนตร พยาบาลวิชาชีพ
90 เมือง 102/5 5 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา นางจำเนียร พันธวงศ์ศุภกร อสม.ศสม.แม่ต๋ำ
91 เชียงม่วน สสช.นาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
92 เชียงม่วน รพ.สต.บ่อเบี้ย น.ส.อัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุข
93 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางศิริรัตน์ ขยัน นักวิชาการสาธารณสุข