ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นายนพดล ทิวาศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นางศิริประภา ใจซื่อ พนักงานบริการ
6 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว น.ส.จันทร์จิรา บุญเติม พนักงานแพทย์แผนไทย
7 ปง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนบ้านฝายแก้ว นางยุพา เงินฮอม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฮอมฮัก
8 ปง รพ.ปง นพ.สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง
9 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 ปง สสอ.ปง น.ส.อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 ปง อบต.ออย นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย
12 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง จุฬารัตน์ ฮ่องลึก กรรมการ
13 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางเอมิกา อุชุโกศลการ กรรมการ
14 ภูซาง ศุนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางปราณี จ๋อมแก้ว กรรมการ
15 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางเกศรินทร์ สมนาม อาสาสมัครประจำศูนย์
16 ภูซาง ศุนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางจินต์วรา จตุนาม อาสาสมัครประจำศูนย์
17 นางทองใบ สักแกหลี อาสาสมัครประจำศูนย์
18 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางวัชราภรณ์ พึ่งพวก กรรมการ
19 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางปาณิสรา เสนาพงษ์ กรรมการ
20 ภูซาง นายสิงห์คำ เชียงแรง ประธานกรรมการ
21 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียง พันโทพันธ์เทพ ภู่สถิตย์ รองประธานกรรมการ
22 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นายบุญส่ง เทพละ กรรมการ
23 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นางสุภาวรรณ เชียงแรง กรรมการ
24 นายคำนึง เชีบง
25 ภูซาง ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง นายคำนึง เชียงแรง กรรมการ
26 ภูซาง ศุนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง จามจุรี ผันแก้ว อาสาสมัตรประจำศูนย์
27 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
28 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปาลิดา จันต๊ะคาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนพมาศ เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางพันธนา เฟื่องฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส. มรกต กองศรี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
33 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.วันวิสาข์ สิริพิ่มสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายรณสิทธิ์ สุปินะเจริญ นักกิจกรรมบำบัด
35 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.จรัล มะโน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
37 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ปณิตา ประวัง นักการแพทย์แผนไทย
38 ปง รพ.ปง ปิยะพงษ์ เมืองมูล นักกายภาพบำบัด
39 ปง รพ.ปง ปิยะพงษ์ เมืองมูล นักกายภาพบำบัด
40 ภูซาง สสอ.ภูซาง นพดล เบญจญาติ นวก.สส.ชำนาญการ
41 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นายสมชาย อยู่ดี ผอ.รพ.สต.เชียงแรง
42 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สสอ.ภูซาง
43 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม
44 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางคำน้อย ปิ่นทอง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
46 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางคำน้อย แสวงงาม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
47 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางคำมูล แสวงงาม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
48 เมือง นางสมบูรณ์ เมืองแก้ว
49 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางสมบูรณ์ เมืองแก้ว ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
50 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายบุญมี ดวงตา ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
51 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจันทร์คำ บัวเทศ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
52 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางอโนชา วงค์วานเรือน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
53 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางทองปิ๋ว บัวเทศ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
54 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางศรีนวล ดวงแก้ว ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
55 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางสีมา ราชพลี ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
56 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบุตร วันดีกัน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
57 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบัวผัน ทวีเชื้อ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
58 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายสงคราม เดินแปง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
59 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายก๋วน สงวนใจ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
60 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางนันทนา วันดีกัน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
61 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางพรทิพย์ ไก่งาม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางตี้ ขยันขาย ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
63 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายแก้วมา บุญมา ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
64 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายจันทร์ ขยันขาย ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
65 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจันทร์ฟอง มหาวงศ์ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
66 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางแสงรวง อินทรากูล ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
67 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางสายพิณ ธรรมสอน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
68 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางศรีบุตร แก้วประภา ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
69 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางกัลยา แสวงงาม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
70 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบัวรอด จ้อยจันทร์ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
71 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจันทนา เมืองแก้ว ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
72 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางกุย ทำดี ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
73 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางปี๋ วงค์วานเรือน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
74 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจินดา บรรจง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
75 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นส.จันทร์เพ็ญ อ้อยบำรุง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
76 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางแสง ลายสาน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
77 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางน้อย ดอนทิพย์ธรรม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
78 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจันทร์แก้ว กุนแสง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
79 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายสร้อย คล่องรับ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
80 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายเสาร์ กุนแสง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
81 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นายเหลา หอมหวาน ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
82 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางสมพร ฉัตราวิวัฒน์ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
83 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางอนงค์ พงษ์ยศ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
84 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบุญศรี วาเพชร ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
85 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางจันทร์ดี นางงาม ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
86 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางแสงแก้ว นามวงศ์ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
87 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบัวไหล วาเพชร ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
88 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางบุตร ยอดยิ่ง ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
89 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางแก้ว บัวดี ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
90 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม นางศรีเดิน อินใจ ผู้สูงอายุ ต.ต๋อม
91 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นายยรรยง เกิดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
92 เมือง รพ.สต.แม่ปืม นางอัญญารัตน์ นันทะชาติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
93 เมือง รพ.สต.แม่ใส น.ส.อัญชิษฐา สมวัน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
94 ภูซาง องค์การบริหารส่วนตำลทุ่งกล้วย นายเจริญ ชัยชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
95 ภูซาง องค์การบริหารส่วนตำลทุ่งกล้วย นายสมคิด ประชุม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
96 เมืองพะเยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านต่อม นายถวิล บัวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
97 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ สุดารัตน์ ฟองคำ จพ.ทันตสาธารณสุข ปฎิบัติงาน
98 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาว อัจฉรา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
99 ภูซาง เทศบาลตำบลสบบง นายบุญพัฒน์ วิชัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลสบบง
100 เชียงคำ เทศบาลตำบลเชียงคำ น.ส.อนามิกา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
101 แม่ใจ เทศบาลตำบลป่าแฝก นางสาวภัทราวดี ตันคำแดง พนักงานจ้าง
102 ปง เทศบาลตำบลปง นายสมหมาย วงค์วุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลปง
103 จุน เทศบาลตำบลจุน นางสาวปนัดดา ไพเราะ นักวิชาการสุขาภิบาล
104 จุน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง นายพิศักดิ์ นาแพร่ นักพัฒนาชุมชน
105 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม นายสนั่น สถิตคุณากูล นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
106 จุน เทศบาลตำบลหงส์หิน นายสุข จันธิมา รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
107 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม นายสยาม ปรีชา ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม