ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง รพ สต บ้านหนองบัว เพียงฤทัย วงค์ไชย พยายาลวิชาชีพชำนาญการ
2 ปง โรงพยาบาลปง วิภาดา แก้ววรรณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
4 ปง รพ.สต.บ้านม่วง น.ส.วรลาวัณย์ ลังสอน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5 ปง รพ.สต บ้านปางค่า นางสาวศรีวรรณ. ชุติธรรมนิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ปง รพ.สตงิม นายสุรชัย คนงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
9 ปง สสช.ห้วยคอกหมู นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา นักวิชาการสาธารณสุข
10 ปง รพ.สต.ขุนควร นางภัทรพร พรมจันทร์ตา พยาบาลวิชาชีพ
11 ปง รพ.สต.บ้านร้องเอี่ยน นางภัทราภรณ์ จันทร์หิรัญ พยายาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง รพ.สต.บ้านน้ำปุก นางชนนพร คนงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 ปง สสช.ปางมะโอ นายนิพนธ์ คนการ พนักงานสุขภาพชุมชน
14 ปง สสช.ขุนกำลัง พิมใจ วงศ์คำมา นักวิชาการสาธารณสุข
15 ปง สสช.ขุนกำลัง พิมใจ วงศ์คำมา นักวิชาการสาธารณสุข
16 ปง สสช.สิบสองพัฒนา นางสาวพรทิพย์ สง่าผากุล พนักงานสุขภาพชุมชน
17 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางปราณี วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง น.ส.ธัญจิรา ทิพคำ อสม.
19 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางประกาย ชำนาญ อสม
21 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นางนงเยาว์ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นางบุษดี เฉียบแหลม อสม.
23 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
24 เมือง โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงสมนาม สุปินะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
25 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
26 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราภรณ์ ดลกิจธนโสธน เภสัชกรชำนาญการ
27 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราภรณ์ ดลกิจธนโสธน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเบญจวรรณ โรยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวกษิรา แววงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปวริศา คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เภสัชกรหญิงจิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
32 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เภสัชกรทิพย์์์เนตร มหามิตร เภสัชกรชำนาญการ
33 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์สถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางวรางคณา เอื้อหยิ่งศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
35 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายมงคล นันตาลิตร หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
36 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายรุ่งเรือง อิทธิมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
37 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
38 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพัทยา มาเมืองกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางลำพัน สารบุญเป็ง ลูกจ้างชั่วคราว
41 จุน ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลจุน นางจิตรจำเริญ อินปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
42 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 จุน สสอ จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
45 จุน รพสต ลอ นางสาวนิศมา คำยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 จุน รพสต จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
47 จุน รพสต พระธาตุขิงแกง นางสมคิด วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 จุน รพสต หงส์หิน นางวันเพ็ญ จักร์เงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 จุน รพสต ทุ่งรวงทอง นางสุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
51 จุน รพสต ห้วยยาวขาม นางสาวละมัย สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 จุน รพสต บ้านศรีมาลัย นางสุธาสินี ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นส.ผกายรัตน์ บุญทา นวก.ชำนาญการ
54 ปง สสช.ปางผักหม น.ส.ชณัตฎา บุญชื่น พนักงานสุขภาพชุมชน
55 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวมัณฑิรา มณีแก้ว 147 หมู่ 4 ตำบลหงส์หิน
56 จุน 9 หมู่ 11 ตำบลลอ นางทิพย์เนตร จันทร์ยา
57 จุน 125/1 หมู่ 13 ตำบลจุน นางกมลพร โกสม
58 จุน 451 หมู่ 12 ตำบลทุ่งรวงทอง นางสาววิจิตรา ขันลื้อ
59 จุน 152 หมู่ 9 ตำบลหงส์หิน นางยวงคำ กัลยา
60 จุน 145 /1 หมู่ 4 นางทัศไนย หมื่นกัล
61 จุน 148/3 หมู่ 12 ตำบลจุน นางยุพา ระวังทรัพย์
62 จุน 227 หมู่ 2 ตำบลลอ นางณรงค์การ แก้วทาสี
63 จุน 70/3 ม.1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา นางอำพร นพกวด อสม.
64 ปง รพ.สต บ้านปางค่า น.ส ชนิภา แซ่ย่าง
65 ปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร สาวิตรี ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 ปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายแก้ว นส.จันทร์จิรา บุญเติม อสม.
67 จุน 4หมู่ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง นางเฉิดฉาย บุญประคม
68 เชียงคำ รพ.เชียงคำ น.ส.วันวิสาข์ ศิริเพิ่มสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 ภูซาง รพ.ภูซาง นางจินดา สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
70 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางรณิดา เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุข
71 ภูซาง รพ. สต. สบบง รุ้งลาวัณย์ รวมสุข จพ. สาธารณสุขชำนาญงาน
72 ภูซาง รพ. สต. สบบง ศิริลักษณ์ บุญประเสริฐ ประธาน อสม. ตำบลสบบง
73 ปง รพ.สต.เลี้ยว ทิพธญา เรือนคำ นักวิชาการสาธารณสุข
74 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ ยุพิณอินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพ
75 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นายวรเกียรติ์ ศิรินาม นักวิชาการสาธารณสุข
76 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นส.กานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
77 เชียงคำ สสช.ต้นผึ้ง นส.วราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์
78 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหย่วน นางสาวณัฐกฤตา เงินเย็น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
79 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจดีย์คำ นางยุพิณ อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
80 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่มเย็น นายศิริวัฒน์ ตามสมัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
81 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองป่าแพะ นางเจียมจันทร์ บุญต่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
82 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง นางสาวขวัญดาว อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข
83 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายกวาง นางสาวแจ่มใส ขาวสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ลาว นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
85 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแวนโค้ง นางกรรณิการ์ กันทะมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
86 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งผาสุข นางสมจิตต์ ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
87 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน นางสาวสุรภิญ ชนะพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
88 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำแวน นางวิจิตร อินต๊ะแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
89 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
90 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
91 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำบอน นางมาลี หอมนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันปูเลย นางวรลักษณ์ คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
93 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมดแดง นางบัวลี จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
94 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางถ้ำ นางสาวกานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
95 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมิน นางกรรณิการ์ ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
96 เชียงคำ สถานบริการสุขภาพชุมชน บ้านต้นผึ้ง นางสาววราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์ พนักงานสุขภาพชุมชน
97 เชียงคำ สถานบริการสุขภาพชุมชน บ้านคะแนง นางจารุนันท์ หายโศรก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
98 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหย่วน นางสาววาสนา ทองอินทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
99 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเจดีย์คำ นางสาววาสนา ทองอินทร์ บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหย่วน นางลออ บุญศรี บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเจดีย์คำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
100 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลร่มเย็น นางถวิล บุญทองโท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
101 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลร่มเย็น นางแสงเดือน วงศ์ราษฎร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
102 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง นางบัวหลี ขันทอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
103 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลฝายกวาง นางสาวปราถนา กัณนิกา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
104 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลาว นางสาวดวงรัตน์ หัวนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
105 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๒๘๗ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลฝายกวาง นางสุดารัตน์ ไกลถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
106 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผาสุข นายอัมรินทร์ เมืองมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
107 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงบาน นางพัณณิตา หอมนาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
108 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแวน นางวาสนา แสงศรีจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
109 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำแวน นางประกาย ชำนาญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
110 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง นางสาวกุลนาถ ตาทิพย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
111 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลอ่างทอง นายวิศิษฐ์ มีแสงนิล บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลอ่างทอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
112 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลอ่างทอง นางอ่อนศรี ราชชารี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
113 เชียงคำ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลร่มเย็น นางสาวทรายทิพย์ บุญทับชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
114 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำมิน นางศรีประภา มีสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
115 ภูซาง รพสต.ทุ่งกล้วย สุวพิชญ์ เที่ยงชนะปพัฒน์
116 ภูซาง รพสต.ทุ่งกล้วย ลัดดาวัลย์ ธะนะ
117 ภูซาง สสช.บ้านนาหนุน นางสาวธิดารัตน์ เวียนขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
118 ปง รพสต.ออย กันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
119 ปง รพ สต บ้านหนองบัว เพียงฤทัย วงค์ไชย พยายาลวิชาชีพชำนาญการ
120 ปง รพสต.ออย สมร โมละกุล อสม
121 ปง รพ.สต.เลี้ยว นางสุพรรณ โคดม อสม.
122 ภูซาง สสช.บ้านนาหนุน นางเดือนนภา รุ่งเรือง อสม.
123 ปง รพ.สต.ขุนควร นางปรียาภัทร เขื่อนเพชร อสม.
124 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นางนิตยา ปินตา พยาบาลวิาชีพชำนาญการ
125 ปง สสช.ทุ่งแต นิวัฒน์ สุทธวงค์ พนักงานสุขภาพชุมชน