ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ รพสต.ดงสุวรรณ นางเรไร อะริยะ พยาบาลวิชาชีพ
2 ดอกคำใต้ ตำบลดงสุวรรณ นางแสงเดือน ปวงคำ อสม.
3 ดอกคำใต้ อบต.ดงสุวรรณ นางสาวณิยวรรณ ผัดวงค์ ผู้ดูแลเด็ก
4 ดอกคำใต้ อบต.ดงสุวรรณ นายศรีเนตร์ แก้วเทพ จผง.ป้องกันบันเทาสาธารณภัย
5 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางสุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เมือง อบต.แม่นาเรือ วสันต์. แสนจิตต์ จพง ป้องกัน
7 เมือง อบต แม่นาเรือ นายเฉลิมพรรณ บุญถา พนักงานกู้ชีพ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 แม่ใจ อบต.แม่สุก นางไฟรินทร์ จาสม
10 แม่ใจ อบต.แม่สุก นายวรวุฒิ ศิริคำน้อย จพง
11 แม่ใจ ภาคประชาชน ตำบลแม่สุก นางโสภา แกนจันทร์ จิตอาสาภาคประชาชน
12 จุน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม นายณัฐพงษ์ ปงก๋าวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 จุน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม นางสาวโฉมฉาย อินทร์แปง ผู้ดูแลเด็ก
14 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ น.ส.กรวรรณ ธรรมสอน นักวิชาการสาธารณสุข
15 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ น.ส.ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
16 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.
17 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 ปง รพสต.ขุนควร นายพงษ์ศักดิ์ ตักเตือน นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ
19 ปง รพสต.ออย น.ส กันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพ
20 ปง รพสต.งิม นายสุรชัย คนงาน พยาบาลวิชาชีพ
21 ปง อบต.ออย นายสุกิจ มูลศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22 ปง อสม.บ้านดอนเงิน นายสุดใจ บุญชิ่น อสม
23 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นส.เบ็ญชา​ กิ่งก้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น กานต์ ฤดีใจ จพ.ทันต
25 ปง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ออย สิบเอกสุกิจ มูลศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
26 ปง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ออย สิบเอกสุกิจ มูลศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
27 เมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่นาเรือ นางโชษิตา. เครือคำ ครู
28 เมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่นาเรือ นางโชษิตา. เครือคำ ครู
29 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ กาญจนา สิทธิวะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
30 เมือง อสม.ตำบลแม่นาเรือ อรทัย ใจเสมอ
31 เมือง อสม.ตำบลแม่นาเรือ อรทัย ใจเสมอ อสม.ตำบลแม่นาเรือ
32 จุน ณัฐกฤช ชัยชนะ ครู
33 เมือง สสอ.เมืองพะเยา​ นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
34 จุน นางสาวประกายทิพย์ ราหูรักษ์ นักวิชาการศึกษา
35 จุน นางสาวจันทร์จิรา พรหมพิทักษ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
36 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุกัลยา วณิชอนุกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน