ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายอนันต์ สระสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
5 ปง โรงพยาบาลปง นางบัวบาน วรรณโกฎิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ปง โรงพยาบาลปง นางประทุม คมบาง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวลาวัลย์ พริบไหว นักวิชาการการเงินและบัญชี
8 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ
9 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร
10 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสินาลักษณ์ แก้วดวง
11 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นส.ดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายวีรชน นามวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นส.ขวัญฤทัย ชุมภู นักวิชาการพัสดุ
14 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร.ท.หญิงธฤตมน คำมา หน.แผนกจัดเก็บรายได้
15 จุน รพ.จุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 จุน รพ.จุน นายสุชาติ สมศรี เจ้าพนักงานธุระการ
17 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
18 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวรสสุคนธ์ อภิวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
19 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางมันทนา ยาศรี
20 จุน รพ.จุน นางภาวิณี บุญตั๋ว นักวิชาการเงินและบัญชี
21 จุน รพ.จุน น.ส.ชุลีพร ไชยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
22 จุน รพ.จุน น.ส.ภควรรณ ภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชี
23 เมือง รพ.พะเยา นางสาว ดาณี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
24 เมือง รพ.พะเยา นาง บูรพา มาตรมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
25 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำการพิเศษ
26 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางธัญญ์ธิชา อภิวัฒน์วรกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจณพรรณ แก้วสุ นักวิชาการการเงินและบัญชี
28 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นายยศพล นันตาลิต
29 เมืองพะเยา ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล
30 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม นวก.คอมพิวเตอร์