ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ทพญ.รุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
2 เชียงคำ รพ.เชียงคำ กลิ่นผกา มณีอำไพร จพ ทันตสาธารณสุข
3 เชียงคำ รพ.เชียงคำ วิจิตรา ดอนมูล จพ ทันตสาธารณสุข
4 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.ภาณุมาศ คำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ อัญชลี เวียงนนท์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
6 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 ดอกคำใต้ รพ.สต.คอกคำใต้ นางจุฑามาส วรรณสุผล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
8 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม สุดารัตน์ จันเฟย นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
9 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
10 เมือง รพสต.ท่าวังทอง นางแจ่มจันทร์ ตันดี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
11 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน ปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
13 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวรัตนาภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
14 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
15 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ก้องเกียรติ มาลี
16 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายญาณวุฒิ มะโนชัย จพ.ทันตสาธารณสุข
17 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นางสุภาพ อินต๊ะสาร ผอ.รพสต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์
18 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว น.ส.ปุณยนุช คำหล่อ จพ.ทันตสาธารณสุข
19 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน ณัฐสิทธิ์ รัตนกระจ่างศรี จพ.ทันตะ
20 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ สิรินพร ดวงจันทร์ จพ.ทันตสาธารณสุข
21 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น พรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
22 สสจ.พะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่่ยวชาญ
23 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
24 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจิตนา ยายอด จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพรพิมล วงศ์เมือง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
26 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายประสิทธิ์ วงศ์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
27 เมือง รพสต.แม่ปืม นางประภาพร พิรบรรณ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
28 เชียงคำ รพ.สต.ตำบลทุ่งผาสุข นางอัจฉราภรณ์ หม่องมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
29 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายวีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
30 ปง รพ.สต.ควร น.ส.จิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
31 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นายณัฐพงษ์ ชาวแพะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
32 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นายณัฐพงษ์ ชาวแพะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
33 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางเจนจิรา สายาจักร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
34 จุน รพ.สต.จุน น.ส.สุภาพร คุณารูป เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
35 จุน รพ.สต.ลอ น.ส.ภัทราวดี ก่อกุศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
36 จุน รพ.สต.หงส์หิน น.ส.ฐิติพร มังคลาด นักวิชาการทันตสาธารณสุข
37 จุน โรงพยาบาลจุน ทพ.เกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
38 ปง รพ.สต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒน์วิทยา จพ.ทันตสาธารณสุข
39 ปง รพ.สต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒน์วิทยา จพ.ทันตสาธารณสุข
40 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น กานต์ ฤดีใจ จพ.ทันตฯ
41 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายพงศ์ปณต สิทธิขันแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
42 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก อมราคำแปง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
43 เชียงม่วน รพ.สต.ปิน เกตน์ชญาณ์ คำลือ
44 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
45 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน น.ส.ลดาวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
46 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่กา กรวิไล ศักดิ์สร
47 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวลดาวัลย์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาการทันตสาธารณสุข
48 ปง รพ.ปง นางสาวจันทิมา น้อยเขียว ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
49 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าจำปี นางสาวสิริพรรณ ฟ้าแลบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
50 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางอรทัย ศรีวิสุทธิ์สมบุญ ทันตแพทย์ชำนาญการ
51 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านม่วง นางแจ่มจันทร์ ทองสุทธิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
52 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางลภัสลดา เลาคุ้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
53 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางสาววรรณวลี สุขพันธ์ุ ทันตแพทย์ชำนาญการ
54 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายชำนาญ เงินสม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
55 ก้องเกียรติ