ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ทพญ.รุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
2 เชียงคำ รพ.เชียงคำ กลิ่นผกา มณีอำไพร จพ ทันตสาธารณสุข
3 เชียงคำ รพ.เชียงคำ วิจิตรา ดอนมูล จพ ทันตสาธารณสุข
4 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.ภาณุมาศ คำชุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ อัญชลี เวียงนนท์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
6 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
7 ดอกคำใต้ รพ.สต.คอกคำใต้ นางจุฑามาส วรรณสุผล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
8 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม สุดารัตน์ จันเฟย นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
9 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
10 เมือง รพสต.ท่าวังทอง นางแจ่มจันทร์ ตันดี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
11 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน ปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
13 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวรัตนาภรณ์ วุฒิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
14 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
15 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ก้องเกียรติ มาลี
16 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า นายญาณวุฒิ มะโนชัย จพ.ทันตสาธารณสุข