ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนายการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
3 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ นวก.การเงินและบัญชี
5 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นส.ภรัญยา จิตต์ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
6 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปุณยาพร อธิพรหม จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน