ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนายการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
3 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ นวก.การเงินและบัญชี
5 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นส.ภรัญยา จิตต์ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
6 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปุณยาพร อธิพรหม จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
7 จุน โรงพยาบาลจุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 จุน โรงพยาบาลจุน นางวัชราภรณ์ ใหม่อินต๊ะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
9 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ภควรรณ ภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชี
10 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.พ.ประพัฒน์ ธรรมศร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายพงศ์พันธุ์ เหมาะผดุงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
12 นางณัฐรดา เขื่อนวัง โรงพยาบาลพะเยา นางณัฐรดา เขื่อนวัง นักวิชาการเงินและบัญชี
13 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
14 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางวราภรณ์ อินทะไชย นักวิชาการการเงินและบัญชี
15 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
16 เชียงคำ รพ.เชียงคำ น.ส.ภัทรารัตน์ รัฐศาสนศาสตร์ นวก.การเงินและบัญชี
17 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางทัณฑิกา มังคลาด นวก.การเงินและบัญชี
18 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางสาวฤชุวี ศรีจันทร์
19 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางสาวฤชุวี ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
20 ปง โรงพยาบาลปง นางบัวบาน วรรณโกฎิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 ปง โรงพยาบาลปง นางประทุม คมบาง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
22 ปง โรงพยาบาลปง นางชมพูนุช พุทธรักษา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ