ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
3 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
4 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายบรรจง วังบุญ ผอ.รพ.สต.
5 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
6 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.
8 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายพิศ ดูการดี อสม.
9 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวจิรัชญา จินดารักษ์สกุล อสม.
10 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ อสม.
11 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสุภาพร วงศ์ไชย อสม.
12 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายจักรกริช ก้อนคำ อสม.
13 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายศรีนวล เผ่าเครื่อง อสม.
14 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวมัทธุรส บัวงาม อสม.
15 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาววริสรา วงศ์สืบ อสม.
16 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ ดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ นางลัดดา หล้าคำแก้ว อสม