ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีระชัย คำมา ผอ.รพ.สต.บ้านเลี้ยว
2 ปง รพ.สต.ออย นางสาวสุวนีย์ ใจวงศ์ ผอ.รพ.สต.ออย
3 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นายยรรยง เกิดแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านม่วง
4 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นางรพีพรรณ ศิรินารถ ข้าราชการบำนาญ
5 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภกร มูลศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
6 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านมาง นายกมล ต๊ะฝั้น ผอ.รพ.สต.บ้านปิน
7 เชียงม่วน ศสช.บ้านมาง นายพงษ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นายกฤษภัทร บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว ผอ.รพ.สต.คือเวียง
10 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นายชิตินัย ชัยมณีวรรณ ผอ.รพ.สต.สันโค้ง
11 ดอกคำใต้ ชมรม อสม.ดอกคำใต้ นายสายฝน สิงห์ชัย ประธาน อสม.ดอกคำใต้
12 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ วาริน เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม นายมงคลสวัสดิ์ แสงศิริเขต ผอ.รพ.สต.บ้านสบขาม