ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
4 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล นายสุริยา สะเภาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 ปง โรงพยาบาลปง นางวรนุช วงค์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
10 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนายการพิเศษ
11 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารณสุข
12 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล