ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองเชียงใหม่ นพ.วัลลพ ไทยเหนือ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ
4 พยาเม็งราย จ.เชียงราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย นางอัมพวัน ศรีครุฑานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
5 พยาเม็งราย จ.เชียงราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย นางประภาพร เชื้อเมืองพาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา น.ส.วรรณพร เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน
7 เมืองพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จ.พะเยา นายลาภิศ ฤกษ์ดี ผู้ประสานงานมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
8 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง นางสาวเจนจิรา เครือวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางชุติมา รักเหล่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 ปง รพ.สต.บ้านสบขาม มัลลิกา ลือยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 ปง รพ.สต.ควร สาวิตรี ใจซื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง สสช.ปางมะโอ น.ส.กัญญารัตน์ เมืองมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
13 ปง รพ.สต.บ้างปางค่า น.ส.อภิญญา ใจดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวปทุมทิพย์ ปิ่นหย่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เมือง สสจ.พะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
17 จุน ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลจุน นางจิตรจำเริญ อินปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
18 จุน ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลจุน นางวารุณี มีฉลาด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
19 ปง สสช.ขุนกำลัง นางพิมใจ วงศ์คำมา นักวิชาการสาธารณสุข
20 ปง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสิบสองพัฒนา นางนิธิกานต์ ชมชื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
21 ปง รพ.สต.ร้องเอื่ยน นางสรณี เบญจาพุทธารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตตะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 ปง สสอ.ปง นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน นักวิชาการสาธารณสุข
24 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
25 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางณิชากร ใจบุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางสุภา เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางทิพกัญญา ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางศิรัญญ์รดา ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางราณี ใจจุมปู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางขวัญตา ยศประสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางโสธรา ใจเสาร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 แม่ใจ สสช.ป่าเมี่ยง นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุข
35 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางชมพูนุช มินทร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
36 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน สุพรรณี พระวิสัตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ วราภรณ์ ชุมภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน น.ส.ภัสชล ฉัตรทอง พยาบาลวิชาชีพ
40 ดอกคำใต้ รพ.สต.ห้วยลาน น.ส.อัจชราพร ชัยวร พยาบาลวิชาชีพ
41 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง น.ส.ดวงใจ เรือแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
42 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นางน้ำฝน ทารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
43 ดอกตำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ นางมยุรี ศรีคำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาวอัจฉรา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
45 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวสุกัญญา อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารณสุข
47 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง นางอรุณี ผัดโกน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสาวศิรดา ปํญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
49 ดอกคำใต้ รพ.สต หนองหล่ม นางทันยา เผ่าตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ นางเรไร อะริยะ พยาบาลวิชาชีพ
51 เมือง รพสต.แม่ปืม นางสาวพรพันธ์ สิงห์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
52 เมือง รพสต.ท่าจำปี นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 เมือง รพสต.อนาลโย นางกัลยา ริมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 เมือง รพสต.ท่าวังทอง นางกิตติมา ใจมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 เมือง รพสต.บ้านสาง นางสาวชญาภา เนติกฤตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 เมือง รพสต.บ้านใหม่ นางสาวรุ่งศิริ ยาวิไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57 เมือง รพสต.แม่กา นางดารณีย์ ยอดเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 เมือง รพสต.บ้านตุ่น นางกัลยา เทพสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
59 เมือง รพสต.บ้านต๋อม นางทิพวิมล จินาวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
60 เมือง รพสต.บ้านห้วยเคียน นางพิมลพรรณ เทพสุธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 เมือง รพสต.บ้านต๊ำ นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
62 เมือง รพสต.จำป่าหวาย นางสาวกัญญาภัค ทิวาศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
63 เมือง รพสต.แม่นาเรือ นางกัญจน์ชรัตน์ ชุ่มวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
64 เมือง รพสต.ร่องคำหลวง นางวรรณิภา ฟองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65 เมือง รพสต.แม่ใส นางจรัสศรี พรหมเผ่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 ปง รพ.สต.หนองบัว นางชาคริญา ธรรมขัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นางจตุพร ปงคำเฟย จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
68 ภูซาง รพ.สต.ต.ทุ่งกล้วย พัชรีย์ เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
69 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางอรวรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
70 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
71 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นางปณิดา อินต๊ะสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นางปณิดา อินต๊ะสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นางศุจินันท์ สมนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
74 เมือง รพสต.บ้านตุ่น นางกัลยา เทพสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 ภูกามยาว รพสต.แม่อิง นางอัญชลี พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
76 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางจิตรวดี สุรเชาว์ตระกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
77 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
78 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวจุฑาลักษมี ปริญยา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
79 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวสายพัฒ กันทะนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
80 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางลาวัลย์ พันธ์พืช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
81 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุภาภัทร ทาปัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
82 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางกชพร วิรัตน์เกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
83 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวรตนพร ใจมิภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
84 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวจันทร์ฉาย ต๊ะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
85 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุริยาพร พิชัยพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
86 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพรศรี โภชนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
87 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพัทธยา มาเมืองกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
88 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
89 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
90 จุน รพ.สต.ลอ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสกมล บุญเติม นักวิชาการสาธารณสุข
91 จุน รพ.สต.จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสมคิด วงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
93 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางสาวจิตาภา เอี่ยมหุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
94 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางสาววรัชยา กองมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
95 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
96 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม นางสาวละมัย สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
97 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นางสาวพรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
98 เชียงม่่วน สสอ.เชียงม่วน นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
99 เชียงม่่วน รพสต.บ้านปิน นางกาญจนา ยะมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
100 เชียงม่่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน นางชนัฐปภา แสนบ้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
101 เชียงม่่วน รพสต.บ้านสระ นางสาววรันดา มีมัง นักวิชาการสาธารณสุข
102 เชียงม่่วน รพสต.บ้านบ่อเบี้ย นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
103 เชียงม่่วน สสช.บาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
104 เชียงม่่วน สสช.ห้วยก้างใปลา นางรัญชิดา ปิงยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
105 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นส.ชญาภา เนติกฤตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
106 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางปภาดา มังคลาด จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
107 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นางสาวณัฐกฤตา เงินเย็น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
108 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอาภาภรณ์ เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
109 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นางสาวเบ็ญชา กิ่งก้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
110 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นางเจียมจันทร์ บุญต่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
111 เชียงคำ รพ.สต. ต.เวียง นางสาวแสงเดือน แสวงผล พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
112 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง นางกิ่งกาญจน์ สถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
113 เชียงคำ รพ.สต.บ้านแวนโค้ง นางกรรณิการ์ กันทะมูล พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
114 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางสาววรินทร สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
115 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางมณีรัตน์ คำมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
116 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางสาวสุรภิญ ชนะพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
117 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางแก้วภา ลาสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
118 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางประทุม กาติ๊บ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
119 เชียงคำ รพ.สต.บ้านจำบอน นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
120 เชียงคำ รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางพัทยา ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
121 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง นางบัวลี ไชยนามน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
122 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นางสาวกานต์นรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
123 เชียงคำ สสช.บ้านต้นผึ้ง นางสาววราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสุขภาพชุมชน
124 เชียงคำ รพ.สต.บ้านน้ำมิน นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
125 เชียงคำ สสช.บ้านคะแนง นางจารุนันท์ หายโศรก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
126 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางนฤมล ธนะสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
127 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวศุภลักษณ์ แตงโสภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
128 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางดุสิดา เมฆวิมลมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
129 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอรกิจ ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
130 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางณธญา พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
131 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวสุชีรา ชำนาญยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
132 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพรรพรรณ เมฆแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
133 ดอกคำใต้ รพ.สต.สว่างอารมณ์ นางเอื้อมเดือน สุทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
134 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางมาลี สุริยะชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
135 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอดขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
136 เมือง โรงพยาบาลพะเยา พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
137 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
138 เมือง สสจ.พะเยา นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
139 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเอมวิไล ศิรินาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
140 ภูซาง รพ.สต.บ้านดอนมูล นางนงเยาว์ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
141 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางณัตฐินี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
142 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุพาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
143 ปง รพ.สต.บ้านน้ำปุก นางชนนพร คนงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
144 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ นางสาวนวลนภา ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุข
145 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางสาวรัตนาภรณ์ วุฒิ จพ.ทันตสาธารณสุข
146 ดอกคำใต้ สสช.ปางงุ้น นางสาวบุศยมาศ พลเศษ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
147 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายเอกราช ตามี่ ครู
148 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวสลักจิต คำวัน ครู
149 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสุชาดา ปาคน ครู
150 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวปาริฉัตร ปรักเขียว ครู
151 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายอัครชา พันธขัตย์ ครู
152 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวปิยพร เจียตระกูล ครู
153 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายชวลิต กันธิยะ ครู
154 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวสุกานดา ก้าช่อน ครู
155 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายพิชัย อินต๊ะงาม ครู
156 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีไช ครู
157 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางโชติรส ตรีรัตน์ ครู
158 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวบุญสิตา วงศ์ศรี ครู
159 เมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นางสาวสุจิตรา ปวงงาม ครู
160 เมือง มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นางสาวสมิตา คำสม นักศึกษาฝึกงานมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
161 เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวคันธนีรา ปุ๊พอ ผู้ช่วยพยาบาล
162 เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นายจิรพงษ์ คำเรือง ผู้ช่วยพยาบาล
163 เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นายฐานนท์ ไชยเสน ผู้ช่วยพยาบาล
164 เมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กา นางนงคราญ สิทธิมงคล ครู