ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน พญ.กรวิการ์ ศรีเรือน นายแพทย์ชำนาญ
4 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร จพง.เวชสถิติชำนาญงาน
5 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวดรุณี ไชยลังกา เภสัชกรชำนาญการ
6 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางวิไลลักษณ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง โรงพยาบาลพะเยา พญ.วิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปาริชาติ ธาดาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
16 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
17 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวนุสุดา ไชยแรง นักวิชาการสาธารณสุข
18 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
19 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวอมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายธิติพันธ์ อวมมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
21 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววิศรณีย์ เสภู่ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
22 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
23 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวปนัดดา งามสม เภสัชกรชำนาญการ
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวศุภธิดา โคตรอาษา นักวิชาการสาธารณสุข
27 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 จุน โรงพยาบาลจุน นางพัชราภรณ์ ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 จุน โรงพยาบาลจุน นางสุปราณี ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงกัณฐรัตน์ เอื้อคณิต นายแพทย์
32 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ ทันตแพทย์
33 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย พยาบาลวิชาชีพ
34 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
35 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวอรนุช แก้วเทพ นายแพทย์ชำนาญการ
36 ปง โรงพยาบาลปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
38 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายอนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ