ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศ์นริทร์ ศรีคำ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 ปง โรงพยาบาลปง นางยุภาพรรณ ศรีคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมศักดิ์ บุญทา นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
6 ภูกามยาว รพ.สต. บ้านเจน น. ส. ยุพา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายพรสวรรค์ โพธิ์สัย นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายสิทธิ์ชัย วงศ์แก้ว นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
10 เมือง โรงพยาบาลพะเยา น.ส.คนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
11 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายเกษียร คำอิสระ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายเผด็จ อนุกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายดำรงค์ วงศ์ไชยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธวัชชัย พรหมประสิทธิ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
18 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.นภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
19 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายภัทรยุทธ ประสงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
20 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ น.ส.นฤมล บุญสนอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
21 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเฉลิมศรี รักกตัญญู นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
23 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ น.ส.ทิพย์วิมล เย็นจิตต์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน น.ส.เจตสุดา จันทร์ธิมา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
25 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายรุ่งฟ้า ใจเที่ยง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
26 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง น.ส.อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 เมือง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติอนาลโย น.ส.เสงี่ยมจิตต์ สิทธิภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 จุน รพ.สต.ร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายนพดล เบญจญาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายนที หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางกาญจนา ยะมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงกฤตยญ์สิมา กาวิละพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ