ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศ์นริทร์ ศรีคำ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 ปง โรงพยาบาลปง นางยุภาพรรณ ศรีคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมศักดิ์ บุญทา นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
6 ภูกามยาว รพ.สต. บ้านเจน น. ส. ยุพา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายพรสวรรค์ โพธิ์สัย นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
9 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายสิทธิ์ชัย วงศ์แก้ว นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ