ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน พวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย
5 เมือง รพสต.ท่าวังทอง ปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง ศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8 เมืองพะเยา รพ.พะเยา รัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพ
9 จุน รพ.จุน สุมิตรา. สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 จุน รพ.จุน สุมิตรา. สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ