ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน พวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกุล อิ่นอ้าย
5 เมือง รพสต.ท่าวังทอง ปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง ศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8 เมืองพะเยา รพ.พะเยา รัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพ
9 จุน รพ.จุน สุมิตรา. สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 จุน รพ.จุน สุมิตรา. สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
14 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจีระนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
15 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเกวลิน สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
21 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
22 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางพรรณี บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางอำนวย เสนวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางพงษ์ลัดดา พันธ์สืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
25 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางเสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
27 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวอดินุช ศุภการกำจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิลุบล ธรรมเขตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
29 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 ปง โรงพยาบาลปง นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
32 ปง โรงพยาบาลปง นางจิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวฐานิตร ใจการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
35 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ปง รพ.สต.ควร นางหทัยรักษ์ ศรีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางกัญหา สีเหลือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นางมณิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภาลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางวรรณ๊ ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางณัฐฐิณีย์ กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ียมชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
44 เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นางสาวพร บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
45 เมือง โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย พยาบาลวิชาชีพ