ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายอนันต์ สระสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 จุน โรงพยาบาลจุน นายสุชาติ สมศรี เจ้าพนักงานธุรการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นายนิคม รินทร์ชม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวอัมพิกา ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 จุน รพ.จุน น.ส.อัมพิกา ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9 จุน รพ.จุน นางภาวิณี บุญตั๋ว นักวิชาการเงินและบัญชี
10 จุน รพ.จุน นางวัชราภรณ์ ใหม่อินต๊ะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
11 ปง โรงพยาบาลปง นางบัวบาน วรรณโกฎิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวลาวัลย์ พริบไหว นักวิชาการการเงินและบัญชี
13 ปง โรงพยาบาลปง นางชมพูนุช พุทธรักษา นักวิชาการการเงินและบัญชี
14 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวรัตนาภรณ์ นาแพร่ นักวิชาการพัสดุ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอาภาศิริ ธะนะหมอก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
18 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางโสรยา ยารังษี เจ้าพนักงานเวชสถิติ
19 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายวิสันต์ ขันธเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธนชัย ใจสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์
21 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.นันทยา จันต๊ะสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้
22 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางศุจิกา อินหอม จ.พ.ง.ธุรการ
23 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอรุณี อาจองค์ จ.พ.ง การเงินและบัญชี
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางมันทนา ยาศรี นวก.การเงินและบัญชี
25 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสุมาริน วงศ์ใหญ่ จ.พ.ง.ธุรการ
26 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางภาวิณี พรหมเสน จ.พ.ง.ธุรการ
27 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.รสสุคนธ์ อภิวงศ์ จ.พ.ง.ธุรการ
28 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.อุษา ธิโนชัย จ.พ.ง.ธุรการ
29 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.โศรยา อิ่นคำ จ.พ.ง.ธุรการ
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ทิตยา ก้อนแก้ว จ.พ.ง.ธุรการ
31 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ภัทรารัตน์ รัฐศาสนศาตร์ นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
32 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
33 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ นวก.การเงิน
34 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสินาลักษณ์ แก้วดวง จพง การเงิน
35 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายจักรกฤษ ชุมภูชนะภัย นวก คอมพิวเตอร์
36 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำการพิเศษ
37 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางวราภรณ์ อินทะไชย นักวิชาการการเงินและบัญชี
38 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจณพรรณ แก้วสุ นักวิชาการการเงินและบัญชี
39 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางธัญญ์ธิชา อภิวัฒน์วรกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
40 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายสินธุ์ คำวะรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
41 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวพรนภา สุริยะไชย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาสูติกรรม
42 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายวิทนุ ติ๊บสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
43 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางบูรพา มาตรมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
44 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวสริญญา หลักฐาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
45 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางดรุณี ปักษาสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
46 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายคณิสร กันทะสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์