ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรัส ไชยแสงคำ จพ.สาธารณสุขอาวุโส
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
4 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวศิราพร มูลปัญญา นักวิชาการพัสดุ
7 จุน โรงพยาบาลจุน นางภาวิณี บุญตั๋ว นักวิชาการเงินและบัญชี
8 จุน โรงพยาบาลจุน นางวัชราภรณ์ ใหม่อินต๊ะ จพ.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
9 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวภรัญยา จิตต์ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
10 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางปุณยาพร อธิพรหม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
11 เชีียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ นักวิชาการเงินและบัญชี
12 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวปภากร ยาสมุทร นักวิชาการพัสดุ
13 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
14 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายพงษ์พันธุ์ เหมาะผดุงกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
15 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางณัฐรดา เขื่อนวัง นักวิชาการเงินและบัญชี
16 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางกัลยากร สารทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
17 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวดาณี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวสวนิต เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
19 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางกัลยกร สารทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
20 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
21 เชียงคำ โรงพยาบลเชียงคำ น.ส.สุดรัก เศรษฐชาญวิทย์ นิติกร
22 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
23 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
24 เชียงคำ โรงพยาบลเชียงคำ นายรื่นรมย์ โกช่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
25 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวณัฐรดา ใจเย็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
26 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางวราภรณ์ อินทะไชย นักวิชาการการเงินและบัญชี
27 เชียงคำ โรงพยาบลเชียงคำ นางรันฎา วิยานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
28 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววิจิตตรา หน่อแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
29 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววริศรา วงศ์ศรีดา เภสัชกรชำนาญการ
30 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเครือวัลย์ คำภูพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
31 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.รุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
32 เมืองพเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกัลยา ฟูใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
33 เมืองพเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
34 ปง โรงพยาบาลปง ชมพูนุช พุทธรักษา นักวิชการเงินและบัญชี