ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นาง สาคร เครือวัลย์ อสม.ดีเด่น สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาว สุชาวดี อุ่นเมือง แพทย์แผนไทย
3 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
4 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
5 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
6 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายพิศ ดูการดี อสม.ดีเด่นสาขาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
8 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวมธุรส บัวงาม อสม.ดีเด่นสาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
9 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน
10 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นายแก้ว ทิศสุกใส ประธานชมรมอสม.อำเภอภูกามยาว
11 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายเที่ยง ธิปัญโญ รองประธานชมรมอสม.อำเภอภูกามยาว
12 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่
13 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางนงเยาว์ ไชยสาร อสม.ดีเด่น สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
14 ดอกคำใต้ 06614 นางวาริน เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
15 ดอกคำใต้ 06614 นางเจริญศรี บรรจง อสม.ดีเด่นสาขา นมแม่
16 ปง อำเภอปง นายวิฑูรย์ บุญทา อสม.ตำบลปง
17 ปง อำเภอปง นางนารี เวียงคำ อสม.ตำบลออย
18 ปง อำเภอปง นางคำเอ้ย อุ่นรินทร์ อสม.ตำบลขุนควร
19 ปง รพ.สต.ออย นส.สุวณีย์ ใจวงค์ ผอ.รพ.สต.ออย
20 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
21 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว ผอ.รพ.สต.ร้องเอี่ยน
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ วงค์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจหมั้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
33 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางพยอม วงค์ไชยา อสม.ดีเด่นฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2560
34 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต่อม
35 เชียงคำ อำเภอเชียงคำ นายฐาปนพงค์ มังคลาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดพะเยา
36 เมืองพะเยา ตำบลสันป่าม่วง นายจำรัส เลาสัตย์ ประธานชมชม อสม.อ.เมืองพะเยา
37 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางสาวภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุข
39 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางขวัญกมล อัมพุธ อสม.ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
40 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
41 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ วนิดา พุทธสอน อสม.ดีเด่น
42 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ยุพิน ชำนาญ อสม.ดีเด่น
43 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ศรีทอน อินต๊ะสาร อสม.ดีเด่น
44 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ อำนวย วงค์แก้ว อสม.
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ พิมพ์ณดา รัตนกูล อสม.
46 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ บัวติ๊บ ราชเนตร อสม.
47 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ฉลอง อินต๊ะสาร อสม.
48 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ธัญธณรัตน์ ช่างคำ อสม.
49 จุน อำเภอจุน นายเต้า พุทธวงค์ ประธาน อสม.อำเภอจุน
50 แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ นายถนอม เครื่องสนุก อสม.ดีเด่น
51 จุน ตำบลทุ่งรวงทอง นางมัณยาภา บุญธรรม อสม.ดีเด่น
52 ภูกามยาว ตำบลดงเจน นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ อสม.ดีเด่น
53 ปง ตำบลควร นางประกาย ใจเอื้อ อสม.ดีเด่น
54 ภูซาง ตำบลเชียงแรง นายจำรอง ผันแก้ว อสม.ดีเด่น
55 ภูซาง ตำบลทุ่งกล้วย นางสุพรรณ์ วงค์เรือง อสม.ดีเด่น
56 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางมนัสพร วงค์เรือง อสม.ดีเด่น
57 เชียงคำ ตำบลทุ่งผาสุข นางสาวกาญจนา ทัดเทียม อสม.ดีเด่น
58 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นายเสงี่ยม แก้วก๋า อสม.ดีเด่น
59 จุน ตำบลจุน นายสมศักดิ์ เจิมเฉลิม อสม.ดีเด่น
60 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางชุติกาญจน์ ดวงพันธ์ อสม.ดีเด่น
61 ปง ตำบลออย นางวรรณเพ็ญ คิดดี อสม.ดีเด่น
62 จุน ตำบลจุน นายณรงค์ สุกันทอง อสม.ดีเด่น
63 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นายสวัสดิ์ เค้าสิม อสม.ดีเด่น
64 ดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด นางรวีวรรณ อินโต อสม.ดีเด่น
65 เชียงคำ ตำบลเชียงบาน นางปราริชาติ แสงศรีจันทร์ อสม.ดีเด่น
66 จุน ตำบลห้วยข้าวก่ำ นายศรีคาร วงศ์ศรี อสม.ดีเด่น
67 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางนงลักษณ์ งานดี อสม.ดีเด่น
68 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นายสมปราการ ศรีมันตะ อสม.ดีเด่น
69 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นายชินพัฒน์ ยอดอ้อย อสม.ดีเด่น
70 ปง ตำบลขุนควร นายสมเกียรติ อัญญะ อสม.ดีเด่น
71 เชียงคำ ตำบลแม่ลาว นายอดุลย์ กาคำ อสม.ดีเด่น
72 เชียงคำ ตำบลเวียง นายประหยด ถาหล้า อสม.ดีเด่น
73 เชียงคำ ตำบลร่มเย็น นางสาวภัสสร อภิภูลทรัพย์ อสม.ดีเด่น
74 เชียงคำ อำเภอเชียงคำ นางศรีประภา มีสุข เลขานุการ
75 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว น.ส.จุฑาลักษมี ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
76 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางอัมพวรรณ ยานุ อสม.
77 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม น.ส.ธันย์ชนก ปานเจริญ อสม.
78 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางย้าย ใจการ อสม.
79 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางทิพวิมล จินาวรรณ แพทย์แผนไทย
80 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นายจันทร์ พุ่มพวง ประธาน อสม.ตำบลบ้านต๋อม
81 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ ผอ.รพ.สต.
82 ปง PCU นาปรัง นางพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารณสุข
83 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา ผอ.รพ.สต.
84 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
85 จุน สสอ.จุน นายจักราวุธ ศิริสิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
86 ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ นายสายผน สิงห์ชัย ประธาน อสม.ดอกคำใต้
87 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
88 ปง รพ.สต.ควร นายเจตน์ดำรงค์ ศรีสมบัติ ผอ.รพ.สต.
89 ปง รพ.สต.ควร นางสาวสุภาพ แข็งแรง อสม.
90 ปง รพ.สต.ควร นางธนพร เมืองขาว อสม.
91 จุน โรงพยาบาลจุน นายธีธนัตถ์ สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 จุน รพ.สต.จุน นางสดใส พริบไหว อสม.