ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นาง สาคร เครือวัลย์ อสม.ดีเด่น สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาว สุชาวดี อุ่นเมือง แพทย์แผนไทย
3 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
4 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
5 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางดรุณี ใจหนัก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
6 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายพิศ ดูการดี อสม.ดีเด่นสาขาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
8 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวมธุรส บัวงาม อสม.ดีเด่นสาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
9 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน
10 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นายแก้ว ทิศสุกใส ประธานชมรมอสม.อำเภอภูกามยาว
11 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นายเที่ยง ธิปัญโญ รองประธานชมรมอสม.อำเภอภูกามยาว
12 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่
13 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางนงเยาว์ ไชยสาร อสม.ดีเด่น สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
14 ดอกคำใต้ 06614 นางวาริน เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
15 ดอกคำใต้ 06614 นางเจริญศรี บรรจง อสม.ดีเด่นสาขา นมแม่
16 ปง อำเภอปง นายวิฑูรย์ บุญทา อสม.ตำบลปง
17 ปง อำเภอปง นางนารี เวียงคำ อสม.ตำบลออย
18 ปง อำเภอปง นางคำเอ้ย อุ่นรินทร์ อสม.ตำบลขุนควร
19 ปง รพ.สต.ออย นส.สุวณีย์ ใจวงค์ ผอ.รพ.สต.ออย
20 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
21 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว ผอ.รพ.สต.ร้องเอี่ยน
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
23 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ วงค์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจหมั้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกรชำนาญการ
33 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม นางพยอม วงค์ไชยา อสม.ดีเด่นฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2560
34 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต่อม
35 เชียงคำ อำเภอเชียงคำ นายฐาปนพงค์ มังคลาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดพะเยา
36 เมืองพะเยา ตำบลสันป่าม่วง นายจำรัส เลาสัตย์ ประธานชมชม อสม.อ.เมืองพะเยา
37 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางสาวภัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุข
39 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางขวัญกมล อัมพุธ อสม.ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
40 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
41 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ วนิดา พุทธสอน อสม.ดีเด่น
42 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ยุพิน ชำนาญ อสม.ดีเด่น
43 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ศรีทอน อินต๊ะสาร อสม.ดีเด่น
44 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ อำนวย วงค์แก้ว อสม.
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ พิมพ์ณดา รัตนกูล อสม.
46 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ บัวติ๊บ ราชเนตร อสม.
47 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ฉลอง อินต๊ะสาร อสม.
48 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้าถ้ำเจริญราษฎร์ ธัญธณรัตน์ ช่างคำ อสม.