>> โปรแกรม CKD-PHAYAO  เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านที่โปรแกรมได้มีการปรับปรุงใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ปัจจุบันโปรแกรมได้มีการปรับรุงระบบจดจำ user ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ปรับหน้า บันทึกการให้บริการ และเพิ่มในส่วนของการปฏิเสธ RRT
  ปรับรูปลักษณ์ของโปรแกรมใหม่ โดยในบางเมนูกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

  ส่วนที่ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้บริการบันทึกข้อมูลได้คือ
   1 การลงทะเบียนผู้ป่วย
   2 การบันทึกการให้บริการ
   *** การเข้าใช้งานเน้นการใช้เลข 13 หลักในการลงทะเบียนและการให้บริการ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
   3 เพิ่มการคำนวณค่า eGFR คือ CKD-EPI , Thai eGFR , MDRD ในหน้าการบันทึกข้อมูล
   4 ระบบสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย แยกตาม stage และช่วงเวลาที่มาใช้บริการ โดยช่องวันที่ จะมีปฏิทินให้เลือกอัตโนมัติ
   5 ระบบสืบค้นข้อมูลการให้บริการแยกตามเวลาที่มาใช้บริการ โดยช่องวันที่ จะมีปฏิทินให้เลือกอัตโนมัติ


  ส่วนที่่กำล้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และจะเปิดให้บริการในวันเปิดทำการปี 2560 หรือ วันที่ 4 มกราคม 2560 มีดังนี้
   1 ระบบรายงานตามตัวขี้วัด


   หมายเหตุ : ข้อมูลในส่วนที่เป็นตาราง หน่วยบริการสามารถ copy ฐานข้อมูลดังกล่าวไปวางไว้ที่ Excel ได้ครับ

  ขอบคุณครับ