คำสั่งจังหวัด >>
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1370 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3732/2563 สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
มาตรการควบคุมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 7 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2506/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
กิจกรรมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 7 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3144/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
มาตรการควบคุมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2812/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563
กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2811/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563
มาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมที่่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2506/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2505/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2302/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2256/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2255/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2085/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2029/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
มาตรการควบคุมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2024/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2027/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine) จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2019/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
มาตรการควบคุมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1793/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1792/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine) จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1631/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1630/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1629/2563 สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.2563
การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1345/2563 สั่ง ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1344/2563 สั่ง ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563
การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1260/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563
ประกาศจังหวัด >>
การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถและการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถและด้านทะเบียนรถและภาษีรถ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
มาตรการการรเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 8 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงานที่ดิน ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตรับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ของจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563