คำสั่งจังหวัด >>
a a
ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2732/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2689/2564 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2671/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2276/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2275/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2194/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2193/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2052/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรและนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1991/2564 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดที่ 1926/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จ้งหวัดพะเยา และมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ คำสั่งที่ 1765/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 11 จังหวัด คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1764/2564 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
มาตรการป้องกันโรคกรณีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1738/2564 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1737/2564 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1709/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) สั่ง ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1370 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3732/2563 สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
มาตรการควบคุมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 7 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2506/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
กิจกรรมและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 7 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3144/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
มาตรการควบคุมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2812/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563
ประกาศจังหวัด >>
การลงทะเบียนนัดรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ จุดบริการ
การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถและการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ด้านใบอนุญาตขับรถและด้านทะเบียนรถและภาษีรถ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
มาตรการการรเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 8 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงานที่ดิน ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตรับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ของจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563