!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.ดอกคำใต้;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.สต.ป่าสัก; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
>> ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการ
>> กรมสุขภาพจิตประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯ ในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE
>> สสจ.กาญจนบุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> สสจ.ยะลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
>> สสจ.เพชรบูรณ์ขยายเวลารับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. ระดับเชี่่ยวชาญ
>> สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
>> สสจ.ปัตตานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง 8 ตำแหน่ง
>> สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.หนองคาย รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
>> รพ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา