ขอแสดงความยินดีกับทีม SRRT ทุกทีมทุกอำเภอ ที่ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบาดเฉลี่ย 4 สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ ของจังหวัด ไม่เกินค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของค่ามัธยฐาน 5 ปี และในเดือนนี้ของปีที่แล้วก็ไม้มีข้อมูลการเกิดโรคในทุกพื้นที่: ทีมพัฒนาระบบข้อมูล สสจ.พะเยา
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
<< Hjjvv << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 14 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 13 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 12 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 11 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 10 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 9 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 8 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 7 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 6 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 5 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 4 << รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 1-3
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการรักษาด้วยรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการในหน่วยผ่าตัด-วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย รพ.ทันตกรรม
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ขอส่งวารสารมูลนิธิพยาบาสาธารณสุข กรุงเทพฯ
ขอเชิญขวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์ และเผยแพร่
สสจ.อุดรธานี สรรหาพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ม.ศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ