(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
<< สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 16/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 15/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 14/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 13/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 12/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 11/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 10/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 9/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 8/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 7/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 6/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 5/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 4/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 3/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 2/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 1/ปีงบฯ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 7
>> บ.พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าโครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Achieving Excellence in Nursing Management
>> ม.พะเยาเปิดรับบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>> คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
>> สสจ.ตรัง ขอยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดัเชี่ยวชาญ
>> สสจ.หนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร
>> สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
>> ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2559
>> รพ.มะเร็งลำปางขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรือง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 3 วัน
>> ขอส่งสำเนาหนังสือชมรมรวมนักข่าวและสื่อสารมวลชน(ประเทศไทย)