ระเบียบ-ข้อบังคับ-คำสั่ง
รหัส : 40704
หัวเรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ. ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40702
หัวเรื่อง : คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1746/2563 เรื่อง การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40377
หัวเรื่อง : หนังสือ สป สธ 0201.024/ว248 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ภาจกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40302
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40259
หัวเรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40174
หัวเรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40145
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 และฉบับแก้ไข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40139
หัวเรื่อง : ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39878
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39877
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199