คู่มือการดำเนินงาน
รหัส : 40664
หัวเรื่อง : แนวทางการเลือกใช้สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40663
หัวเรื่อง : คู่มือการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยยา ไอโซไนอาซิด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40662
หัวเรื่อง : คู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค QTB
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-04-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40376
หัวเรื่อง : แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40144
หัวเรื่อง : แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 2 ปี 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40142
หัวเรื่อง : แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 1 ปี 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40137
หัวเรื่อง : แนวทางCOPD จังหวัดพะเยา ปี 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40103
หัวเรื่อง : คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-11-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39761
หัวเรื่อง : คู่มือควบคุมภายใน
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39757
หัวเรื่อง : กฏระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199