ดาวน์โหลด
รหัส : 40465
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40424
หัวเรื่อง : ชุดเอกสารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีออกตรวจวันมาฆบูชา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40417
หัวเรื่อง : สรุปซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40384
หัวเรื่อง : คู่มือ moph ita 2021 สำหรับผู้ทำ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40321
หัวเรื่อง : การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40279
หัวเรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค กรณีการจัดงานคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40234
หัวเรื่อง : การรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา ระดับความเสี่ยงสูงเข้าสู่การบำบัดรักษา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40187
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40180
หัวเรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังฯ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในห้วงเทศกาลปีใหม่
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39661
หัวเรื่อง : แบบสำรวจอัตรากำลังบุคลากรของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199