ดาวน์โหลด
รหัส : 40817
หัวเรื่อง : แบบรายงานเชิงรุก การเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40816
หัวเรื่อง : แบบ บท.4 แบบบันทึกการยึด/อายัดหลักฐานในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40815
หัวเรื่อง : แบบ บท. 3 แบบบันทึกการให้ถ้อยคำตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40814
หัวเรื่อง : แบบ บท. 2 แบบบันทึกการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40813
หัวเรื่อง : แบบ บท 1 แบบบันทึกเพื่อติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและการรับเรื่องร้องเรียนการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40465
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40424
หัวเรื่อง : ชุดเอกสารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีออกตรวจวันมาฆบูชา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40417
หัวเรื่อง : สรุปซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40384
หัวเรื่อง : คู่มือ moph ita 2021 สำหรับผู้ทำ
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40321
หัวเรื่อง : การออกประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199