แบบฟอร์ม
รหัส : 40926
หัวเรื่อง : แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019
กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40849
หัวเรื่อง : แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40590
หัวเรื่อง : หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40589
หัวเรื่อง : แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40534
หัวเรื่อง : รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40409
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ปี 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40178
หัวเรื่อง : แนวทางทำผลงานวิชาการ นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40177
หัวเรื่อง : แนวทางทำผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39756
หัวเรื่อง : แผนพัฒนาองค์กร ปี 2563
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39697
หัวเรื่อง : ใบสมัครระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2020-07-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199