ITA
รหัส : 40523
หัวเรื่อง : EB 4 ข้อ 2.1 - 2.3 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40522
หัวเรื่อง : EB 4 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40521
หัวเรื่อง : EB 4 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40520
หัวเรื่อง : EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2 : มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40519
หัวเรื่อง : EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40518
หัวเรื่อง : EB4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40517
หัวเรื่อง : EB 15 (2564) หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบััติในหน่วยงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40516
หัวเรื่อง : EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40515
หัวเรื่อง : EB 14 (2564) หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40513
หัวเรื่อง : EB 24 (2564) หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199