ITA
รหัส : 40909
หัวเรื่อง : รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40908
หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40907
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40906
หัวเรื่อง : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40905
หัวเรื่อง : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40904
หัวเรื่อง : อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40890
หัวเรื่อง : EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 64
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40889
หัวเรื่อง : EB2 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40880
หัวเรื่อง : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40879
หัวเรื่อง : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199