ITA
รหัส : 40423
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40385
หัวเรื่อง : 2564 EB6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2564)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-02-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40200
หัวเรื่อง : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อ EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39870
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39869
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39868
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39867
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39866
หัวเรื่อง : ไตรมาสที่ 4 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39865
หัวเรื่อง : EB 16 การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39864
หัวเรื่อง : EB 8 ไตรมาสที่ 4 รวมไฟล์
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1234หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199