คู่มือการประเมินหน่วยบริการปี 2564

+ ปรับแก้ไขตารางสรุป แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน

+ แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน เฉพาะในส่วนที่ปรับปรุง ปี 2562

+ คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการร่วมให้บริการ ปี 2560

+ เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ.2560

+ ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

+ แบบตรวจขึั้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "หน่วยบริการปฐมภูมิ"

+ แบบตรวจขึั้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "หน่วยบริการประจำ"

บริหารกองทุน

+ แบบสำรวจเงินเดือนลูกจ้างสายวิชาชีพ

+ แนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2559

+ เอกสารการนำเสนอ CFO (ตย.รพ.ปง)

+ รายงานการประชุม CFO ปี 56 (ครั้งที่ 1-3)

+ รายงานผลการวิจัยเรื่องความอยู่รอดทางการเงินจ.พะเยา

+ ภาพรวมการบริหารงบ UC ปี 55

+ เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (2)

+ เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (1)

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.2/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.1/54

+ เอกสารแนบการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.3/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่4/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่3/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่1/54

ศูนย์ต้นทุน สสจ.พะเยา

+ แผนเงินบำรุง61และไฟล์ Unit cost รพสต.60

+ แบบฟอร์ม unit cost และประมาณการรายได้-คชจ.59

+ รายงานประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รพสต.ที่ต้องส่ง

+ แบบบันทึกข้อมูล unit cost รพสต./สสช.ปีงบประมาณ 2556

+ แบบรายงานประมารการรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2557 (รพสต./สสช)

+ ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55

+ สสจ.อุดรดูงาน unit cost 16 ม.ค. 56

+ สรุปผลการประชุม unit cost 13.14 ธ.ค.55

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ.

+ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ต้นทุน 54 (รายงานผู้ตรวจราชการ)

+ หนังสือว131.132 วันที่ 19 เม.ย.55 unit cost

+ สรุปผล+ไฟล์ผลการวิเคราะห์ต้นทุน(K.ธีรศักดิ์)

+ เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)2

+ เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)1

+ สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตปี53แยกตามรพ.

+ เอกสารประกอบการประชุม E-conference210954

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ปี54

+ รายงานการประชุม unit cost 210954

+ สรุปผลการประชุม290854และการกำหนดศุนย์ต้นทุนปี 54

+ เอกสารการบรรยาย 290854

+ ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน (ล่าสุด)

+ คู่มือการศึกษาต้นทุน กลุ่มประกัน สปสธ.

+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาต้นทุน สสจ.พะเยา ปี 54

+ คู่มือUnit cost กลุ่มประกัน

+ ข้อมูล Unit cost 53 แยกรพ.สอ.

สถิติและรายงาน

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือน มกราคม 2563

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือน ธันวาคม 2562

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือน พฤศจิกายน 2562

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิเดือนตุลาคม 2562

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิเดือนมีนาคม 2562

+ รายงานความครอบลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2560

+ รายงานความครอบลุมสิทธิ เดือนกันยายน 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมีนาคม 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมกราคม 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนธันวาคม 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนพฤศจิกายน 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกันยายน 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2559 (ข้อมูล ณ 1 กค 5

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนธันวาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกรกฎาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนพฤษภาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนสิงหาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนกรกฎาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมีนาคม 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2556

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2556

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2555

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2555

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกันยายน 2554

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนสิงหาคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกุมภาพันธ์ 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนมกราคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกันยายน 2553

เอกสารประกอบการประชุม

+ เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน CFO4.59

+ การประชุมการตรวจสอบสิทธิผ่านบัตร SmartCard

+ รายละเอียดการกรอกแผนงบลงทุน (ปรับปรุง)

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2/3 ปี 55

+ ตย.แผนงบลงทุนและจัดซื้อยา จ.พะเยา

+ คู่มือและแบบฟอร์มการทำแผน.โปรแกรม

+ แบบปย.2 และ Flow แผนเงินบำรุง

+ ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55 (ปรับปรุง)

+ รายงานการประชุม CFO1.56

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ.

+ unit cost รพ.14.12.55

+ unit cost รพสต.13.12.55

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 4.2

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 4.1

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 3.2

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 3.1

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 2.

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 1.

+ สรุปประชุมผอ./สสอ.5 ต.ค.

+ เอกสารการประชุม มหกรรม MRA55 11 ก.ค. 55

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (3)

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (2)

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (1)

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.3

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.2

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.1

+ รายงานการประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/55

+ เอกสารประกอบการประชุม 6-7 พฤศจิกายน

+ เอกสารประกอบการประชุมโรคไต

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (3/3)

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (2/3)

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (1/3)

+ MRA 54 (PPT)

+ MRA 54 (เกณฑ์การประเมิน)

+ MRA 54 (IP)

+ MRA54 (OP)

เอกสารประกอบการประชุม
หัวเรื่อง : ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้เกิดการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่1ปีงบประมาณ 2561
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : ประชุมงานลงทะเบียนบัตรทอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาทักษะการดำเนินงานม.41และการรับเรื่องร้องเรียน
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมนายทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่