ขออภัย ! เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
Today is Thursday 15-11-2018
บริหารกองทุน

+ แบบสำรวจเงินเดือนลูกจ้างสายวิชาชีพ

+ แนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2559

+ เอกสารการนำเสนอ CFO (ตย.รพ.ปง)

+ รายงานการประชุม CFO ปี 56 (ครั้งที่ 1-3)

+ รายงานผลการวิจัยเรื่องความอยู่รอดทางการเงินจ.พะเยา

+ ภาพรวมการบริหารงบ UC ปี 55

+ เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (2)

+ เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (1)

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.2/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.1/54

+ เอกสารแนบการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุมอปสจ.3/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่5/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่4/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่3/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2/54

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่1/54

ศูนย์ต้นทุน สสจ.พะเยา

+ แผนเงินบำรุง61และไฟล์ Unit cost รพสต.60

+ แบบฟอร์ม unit cost และประมาณการรายได้-คชจ.59

+ รายงานประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รพสต.ที่ต้องส่ง

+ แบบบันทึกข้อมูล unit cost รพสต./สสช.ปีงบประมาณ 2556

+ แบบรายงานประมารการรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2557 (รพสต./สสช)

+ ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55

+ สสจ.อุดรดูงาน unit cost 16 ม.ค. 56

+ สรุปผลการประชุม unit cost 13.14 ธ.ค.55

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ.

+ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ต้นทุน 54 (รายงานผู้ตรวจราชการ)

+ หนังสือว131.132 วันที่ 19 เม.ย.55 unit cost

+ สรุปผล+ไฟล์ผลการวิเคราะห์ต้นทุน(K.ธีรศักดิ์)

+ เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)2

+ เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)1

+ สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตปี53แยกตามรพ.

+ เอกสารประกอบการประชุม E-conference210954

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ปี54

+ รายงานการประชุม unit cost 210954

+ สรุปผลการประชุม290854และการกำหนดศุนย์ต้นทุนปี 54

+ เอกสารการบรรยาย 290854

+ ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน (ล่าสุด)

+ คู่มือการศึกษาต้นทุน กลุ่มประกัน สปสธ.

+ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาต้นทุน สสจ.พะเยา ปี 54

+ คู่มือUnit cost กลุ่มประกัน

+ ข้อมูล Unit cost 53 แยกรพ.สอ.

สถิติและรายงาน

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิเดือนกันยายน 2561

+ รายงานความครอบลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2560

+ รายงานความครอบลุมสิทธิ เดือนกันยายน 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมีนาคม 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมกราคม 2560

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนธันวาคม 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนพฤศจิกายน 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกันยายน 2559

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2559 (ข้อมูล ณ 1 กค 5

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนธันวาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนกรกฎาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนพฤษภาคม 2558

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิ เดือนสิงหาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนกรกฎาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนตุลาคม 2557

+ รายงานแสดงความครอบคลุมสิทธิ เดือนมิถุนายน 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมีนาคม 2557

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2556

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2556

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2555

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2555

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกันยายน 2554

+ รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตร เดือนสิงหาคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนมิถุนายน 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนเมษายน 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกุมภาพันธ์ 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนมกราคม 2554

+ รายงานความครอบสิทธิบัตร เดือนกันยายน 2553

สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อ

+ ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2561

+ คู่มือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพะเยา

+ เอกสารประกอบการประชุม 4 เม.ย. 56 (3)

+ เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 4 เม.ย. 56 (2)

+ คู่มือ Thai refer (ประชุม 4 เม.ย. 56)

+ สรุปผลการพัฒนาระบบส่งต่อจ.พะเยา 55

+ สรุปผลการส่งต่อ 55 (รายงานการตรวจราชการ 2.55)

+ แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย (NTDB)

+ เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55 (3)

+ เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55 (2)

+ เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55 (1)

+ ขอให้ส่งข้อมูล refer ในจังหวัด

+ รายงานการประชุม Medical case conference 1/54

+ คู่มือประสานการรับส่งผู้ป่่วยเขต 16

+ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจ.พะเยา

+ แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจ.พะเยา

เอกสารประกอบการประชุม

+ เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน CFO4.59

+ การประชุมการตรวจสอบสิทธิผ่านบัตร SmartCard

+ รายละเอียดการกรอกแผนงบลงทุน (ปรับปรุง)

+ รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2/3 ปี 55

+ ตย.แผนงบลงทุนและจัดซื้อยา จ.พะเยา

+ คู่มือและแบบฟอร์มการทำแผน.โปรแกรม

+ แบบปย.2 และ Flow แผนเงินบำรุง

+ ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55 (ปรับปรุง)

+ รายงานการประชุม CFO1.56

+ ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ.

+ unit cost รพ.14.12.55

+ unit cost รพสต.13.12.55

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 4.2

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 4.1

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 3.2

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 3.1

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 2.

+ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 1.

+ สรุปประชุมผอ./สสอ.5 ต.ค.

+ เอกสารการประชุม มหกรรม MRA55 11 ก.ค. 55

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (3)

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (2)

+ เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (1)

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.3

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.2

+ เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.1

+ รายงานการประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/55

+ เอกสารประกอบการประชุม 6-7 พฤศจิกายน

+ เอกสารประกอบการประชุมโรคไต

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (3/3)

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (2/3)

+ ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (1/3)

+ MRA 54 (PPT)

+ MRA 54 (เกณฑ์การประเมิน)

+ MRA 54 (IP)

+ MRA54 (OP)